Hoppa till innehåll
Media

Skogsforskningsinstitutet fick ny direktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2009 14.20
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte den 26 februari en ny direktion för Skogsforskningsinstitutet (Metla) för den treåriga mandatperiod som inleds den 1 mars 2009. Till ordförande utnämndes professor Paavo Pelkonen från Joensuun yliopisto, till vice ordförande forstrådet Marja Hilska-Aaltonen från jord- och skogsbruksministeriet och till medlemmar överinspektör Saara Bäck från miljöministeriet, regioninformatör Aimo Jokela från Metla som representant för personalen, direktör Reivo Järvenpää från Södra Finlands skogsägarförbund, forskningsdirektör Markku Karlsson från UPM Kymmene Abp samt direktör Karen Wik-Portin från Kustens skogscentral.

Om direktionens uppgifter och sammansättning föreskrivs i lagen och statsrådets förordning om Skogsforskningsinstitutet. Direktionen styr och övervakar forskningsinstitutets verksamhet, beslutar om dess verksamhet och ekonomi samt om andra för forskningsinstitutet vittbärande och principiellt viktiga ärenden. Till direktionen hör högst sju medlemmar med kännedom om institutets uppgiftsområde, av vilka en skall representera forskningsinstitutets personal.

Skogsforskningsinstitutet är ett statligt sektorforskningsinstitut som är underställt jord- och skogsbruksministeriet. Dess uppgift är att främja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna genom forskning. Institutet har drygt 700 anställda, av vilka ungefär hälften är forskare. Forskningsinstitutet producerar kunskap för skogspolitiskt beslutsfattande och utveckling av skogsnäringarna.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, tel. 09 160 533 53 / 040 752 3271
Konsultativa tjänstemannen Ville Schildt, tel. 09 160 533 58 / 040 721 0687

.

Sirkka-Liisa Anttila