Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om en förordning som gäller främjande av hästuppfödning och hästsport

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2023 11.03
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning genom vilken det föreskrivs om beviljande och användning av statsunderstöd inom ramen för statsbudgeten i enlighet med lagen om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport. Den nya förordningen träder i kraft vid ingången av 2024.

Enligt förordningen kan understöd beviljas centralorganisationen för travsport och hästuppfödning, centralorganisationen för ridsportsorganisationer, medlemssammanslutningar i centralorganisationerna samt kommuner för vissa ändamål. Detta i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport. Den nya förordningen motsvarar till stora delar den förordning om främjande av hästuppfödning och hästsport som nu upphävs.

Genom lagens ikraftträdande vid ingången av 2024 ändras tidigare praxis där Veikkaus Ab:s avkastning styrdes till hästbranschen för att i enlighet med lotterilagen användas för främjande av hästuppfödning och hästsport. I fortsättningen finansieras verksamheterna med allmänna budgetmedel inom utgiftsramen. 

Enligt den nya lagen kan understöd enligt prövning beviljas för främjande av hästuppfödning och hästsport inom ramen för det anslag som anvisats för detta ändamål i statsbudgeten. Av anslaget anvisas minst 95 procent till travsports- och hästuppfödningsverksamhet. Understöd kan beviljas centralorganisationen för travsport och hästuppfödning, centralorganisationen för ridsportsorganisationer, medlemssammanslutningar i centralorganisationerna samt kommuner.

Centralorganisationen Hippos får stöd bland annat för övervakning av dopning och utvecklande av denna övervakning samt som ett nytt objekt också för åtgärder som främjar hästars välbefinnande.

Största delen av de understöd som beviljas för främjande av hästuppfödning och hästsport är statligt stöd. På grund av lagstiftningsändringarna har också kommissionen meddelats om ändringarna av det statliga stödet. Europeiska kommissionen har i juli 2023 godkänt det statliga stödet för central- och landskapstravbanor. Stödet fortsätter att gälla till utgången av 2028. 

”Finansieringen av hästbranschen har tidigare varit strikt bunden till Veikkaus vinstmedel. Nu när denna koppling inte längre finns och man istället övergår till normal budgetfinansiering, är det viktigt att säkerställa en ändamålsenlig finansiering av hästbranschen och trygga branschens framtida verksamhetsförutsättningar”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. 

Mer information:

Iina Mattila, specialmedarbetare, tfn 050 473 6221

Djur och växter Lagstiftning