Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde de nationella stöden för år 2005

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2005 11.58
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag stödgrunderna och nivåerna för enhetsstöden för södra Finlands nationella stöd, det nordliga stödet och det nationella stödet för potatisproduktion år 2005. Statsrådet ger senare förordningar om utbetalningen av miljöstödets nationella tilläggsdel för växtodling i södra Finland, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel för hela landet samt om vissa andra nationella stöd. Det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsskötsel beräknas uppgå till sammanlagt 622,5 miljoner euro i år. Enligt fördelningsförslaget ligger andelarna av det nationella stödet för områdena AB och C på samma nivå som år 2003 och 2004.

Fördelningsförslaget för det nationella stödet har beretts i samarbete med jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisationer (MTK och SLC). Staten och producentorganisationerna nådde 5.1.2005 enighet om fördelningsförslaget. "På en helhetsnivå uppfyller beslutet bra kravet om balans mellan de olika områdena. Vi är ändå medvetna om problemen, som beror på att förändringarna i stödsystemen riktas olika på olika gårdar. Endel får mindre stöd än förut, andra mera", konstaterade minister Korkeaoja.

Stöd för husdjursskötsel

I södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationella stöd för södra Finland (stödområdena A och B) och inom området för det nordliga stödet i form av nordliga stöd (stödområdena C). De nationella stöden i södra Finland utbetalas enligt betalningsfullmakten med beaktande av det gemensamma målet om att anhålla om en höjning av betalningsfullmakten för tackor och getter. För detta har enligt fördelningsförslaget reserverats ett anslag på 0,48 miljoner euro. Stödnivån för tackor och getter kan höjas först efter att kommissionen godkänt ändringen av beslutet.

Betalningsfullmakten för de nationella stöden i södra Finland sänks med sammanlagt 29 miljoner euro av vilken 25 miljoner euro rör minskning av stöden för husdjur på grund av att LFA:s nationella tilläggsdel tas i användning. LFA:s tilläggsdel har också beaktats i nivåerna för det nordliga stödet. LFA:s nationella tilläggsdel beräknas uppgå till sammanlagt 120,4 miljoner euro. Av denna summa beräknas 44,1 miljoner euro gå till AB-områdena.

Minskningen av stöden för husdjur från år 2004 varierar produktvis. Produktionsstödet för mjölk sänks i alla områden med 2,4 cent per liter, dvs. stödet för mjölk är 3,2 - 30,7 cent per liter. Stödet utbetalas i två delar i hela landet så att slutdelen som utbetalas i början av år 2006 är högst 2 cent per liter. Jämfört med hela produktionen sänks stödet för dikor och dikokvigor inom områdena AB / C med 50 euro/22 euro, för tjurar med 117 euro/67 euro, för tackor och getter med 246 euro/123 euro och för hästar med 6 euro/0-15 euro. Stödet för svin och höns kommer att i hela landet sänkas med 44 euro per djurenhet, för köttfjäderfä med 38 euro. Inom AB-området kommer stödet för slaktkvigor att minskas med 25 euro per djur. Inom C-områdena är stödet lika stort som år 2004, likaså stödet för slakttjurar inom områdena C3-C4.

Stöd för växtproduktion

Besluten om utbetalningen av miljöstödets nationella tilläggsdel för växtproduktionen i södra Finland kommer att fattas senare. Tilläggsdelen för produktionen år 2005 kan uppgå till högst 55 miljoner euro, dvs. 5 miljoner euro mindre än i fjol. Stödnivåerna för vissa växter kommer att sänkas på grund av att maximibeloppet skurits ner och villkoren skärpts. De förändringar som södra Finland genomgår har i tillämpliga delar också beaktats i nivåerna för nordliga hektarstöd. Inom området för det nordliga stödet är stödet för råg, maltkorn, andra jordbruksgrödor (CAP) och äpplen detsamma som år 2004. Jämfört med år 2004 kommer stödet för vete att öka med 12 euro per hektar. Stödet för sockerbeta sjunker med 32 euro, för stärkelsepotatis med 10 euro och för frilandsgrönsaker med 29 euro per hektar. Det allmänna hektarstödet för spannmål och andra åkergrödor ökar med en euro per hektar och stödet för andra växter med tre euro per hektar. Stödet för unga jordbrukare ökar med två euro per hektar.

Stödet för långtidsodling i växthusproduktion (över sju månader) är detsamma som år 2004. Stödet för korttidsodling (2-7 mån) är 0,4 euro per m2 mindre än föregående år.

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter ligger på samma nivå som år 2004.

Nationellt stöd för potatisproduktion

Det stöd som beviljas för en potatisodlingsareal som är berättigad till stöd kan uppgå till högst 303 euro per hektar. Stödet höjs med 118 euro per hektar om odlaren ingått ett skiftligt odlingsavtal om marknadsföringen av den potatis som han odlar på odlingsarealen. I de produktionsområden där man odlar högkvalitativ utsädespotatis utbetalas ett förhöjt stöd.

Närmare upplysningar

sektionschef Esa Hiiva, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52657 eller 040 733 6225.

>> Stödnivåer