Hyppää sisältöön
Media

Kansallisista maataloustuista päätettiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2005 11.58
Tiedote -

Valtioneuvosto vahvisti tänään 20.1. Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen ja perunantuotannon kansallisen tuen vuoden 2005 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot. Etelä-Suomen kasvinviljelylle maksettavaa ympäristötuen kansallista lisäosaa ja koko maassa maksettavaa luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa sekä eräitä muita kansallisia tukia koskevat valtioneuvoston asetukset annetaan myöhemmin. Maa- ja puutarhatalouden kansallista tukea arvioidaan maksettavan tänä vuonna yhteensä 622,5 miljoonaa euroa. Jakoehdotus säilyttää likimain alueiden AB ja C väliset osuudet kansallisesta tuesta vuoden 2003 ja 2004 tasolla.

Kansallisen tuen jakoehdotusta on valmisteltu yhteistyössä maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) kanssa. Jakoehdotuksesta saavutettiin 5.1.2005 neuvottelutulos valtion ja tuottajajärjestöjen kesken. "Kokonaistasolla ratkaisu täyttää hyvin vaatimuksen alueiden välisestä tasapainosta. Olemme kuitenkin tietoisia ongelmista, joita aiheutuu siitä, että tukijärjestelmien muutokset kohdentuvat eri tavoin eri tiloille. Toisille tiloille tulee tukimenetyksiä, toisten tilojen tuki taas kasvaa.", ministeri Korkeaoja totesi.

Kotieläintalouden tuet

Kotieläintalouden tuet maksetaan Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) Etelä-Suomen kansallisena tukena ja pohjoisen tuen alueella (C-tukialueet) pohjoisena tukena. Etelä-Suomen kansalliset tuet maksetaan maksuvaltuuden mukaisesti ottaen huomioon tukiratkaisun yhteydessä sovittu tavoite hakea korotusta uuhien ja kuttujen tuen maksuvaltuuteen. Tätä varten jakoehdotukseen on jätetty 0,48 milj. euron määrärahavaraus. Muiden tuoteryhmien määrärahaa on alennettu tätä vastaavasti. Uuhien ja kuttujen tukitasoa voidaan korottaa vasta, kun komissio on hyväksynyt päätöksen muutoksen.

Etelä-Suomen kansallisten tukien maksuvaltuus alenee yhteensä 29 milj. eurolla, mistä 25 milj. euroa on LFA:n kansallisen lisäosan käyttöönotosta johtuvaa kotieläintukien vähennystä. LFA:n lisäosa on otettu huomioon myös pohjoisen tuen tasoissa. LFA:n kansallista lisäosaa arvioidaan maksettavan yhteensä 120,4 milj. euroa, mistä AB-alueen osuuden arvioidaan olevan 44,1 milj. euroa.

Eläintukien alenema vuodesta 2004 vaihtelee tuotteittain. Maidon tuki alenee kaikilla alueilla 2,4 snt/litra ollen 3,2 - 30,7 snt/litra. Tuki maksetaan koko maassa kahdessa osassa siten, että alkuvuodesta 2006 maksettava loppuosa on enintään 0,2 snt/litra. Koko tuotantoa kohti laskettu eläinyksikkötukien alenema on AB / C -alueen emolehmillä ja -hiehoilla 50 € / 22 €, sonneilla 117 € / 67 €, uuhilla ja kutuilla 246 € / 123 € ja hevosilla 6 € / 0 - 15 €. Sikojen ja kanojen eläinyksikkötuki alenee koko maassa 44 € ja lihasiipikarjan tuki 38 €. AB-alueella teurashiehojen tuki alenee 25 € eläimeltä. C-alueilla tuki on vuoden 2004 tasoinen, kuten myös C3-C4 -alueiden teurassonnien tuki.Kasvintuotannon tuet

Etelä-Suomen kasvintuotannolle maksettavasta maatalouden ympäristötuen kansallisesta lisäosasta päätetään myöhemmin. Lisäosaa voidaan vuoden 2005 tuotannolle maksaa enintään 55 milj. euroa, mikä on 5 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Enimmäismäärän alenemasta ja ehtojen kiristymisestä johtuen eräiden kasvien tukitasot alenevat. Etelä-Suomessa tapahtuvat muutokset on otettu soveltuvin osin huomioon myös pohjoisten hehtaaritukien tasoissa. Pohjoisen tuen alueella vuoden 2004 tasoisena maksetaan rukiin, mallasohran, ns. muiden CAP -kasvien ja omenan tukitasot. Vuoteen 2004 verrattuna vehnän tuki nousee 12 €/ha. Sokerijuurikkaan tuki alenee 32 eurolla, tärkkelysperunan tuki 10 eurolla ja avomaanvihannesten tuki 29 eurolla hehtaarilla. Viljojen ja muiden peltokasvien yleinen hehtaarituki nousee eurolla ja muiden kasvien tuki kolmella eurolla hehtaarilta. Nuorten viljelijöiden tuki nousee kahdella eurolla hehtaarilta.

Kasvihuonetuotannon pitkän viljelyn (yli 7 kk) tuki säilyy vuoden 2004 tasoisena. Lyhyen viljelyn (2-7 kk) tuki on 0,4 €/m2 edellisvuotta alempi. Puutarhatuotteiden varastointituet maksetaan vuoden 2004 tasoisena.

Perunantuotannon kansallinen tuki

Tukikelpoisen perunan viljelyalalle tukea voidaan myöntää enintään 303 euroa hehtaarilta. Tuki myönnetään 118 euroa hehtaarilta korotettuna viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on kirjallinen viljelyssopimus. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella tuki maksetaan korotettuna.

Lisätietoja:

jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö p. (09) 1605 2657 ja 040 733 6225

>> Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen ja perunantuotannon kansallisen tuen tukitasot vuonna 2005