Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde Forststyrelsens bokslut för 2022 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 12.03 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 12.20
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag godkänt Forststyrelsens bokslut och intäktsföring av resultatet av affärsverksamheten till staten för 2022. Resultatet av Forststyrelsens affärsverksamhet överskred det mål som satts för 2022.

Resultatet av hela Forststyrelsens affärsverksamhet 2022 blev 151,0 miljoner euro och resultatet av affärsverkets egen affärsverksamhet 144,6 miljoner euro. Forststyrelsens bolag Metsähallitus Metsätalous Oy nådde ett resultat på 17,1 miljoner euro och hade en omsättning på 349 miljoner euro. Av resultatet av affärsverksamheten intäktsförs 120 miljoner euro till staten. 

Beaktandet av de allmänna samhälleliga förpliktelserna minskade det resultat som Forststyrelsens affärskoncern gjorde med kalkylmässigt 80,3 miljoner euro 2022, och Forststyrelsens nya samordningsåtgärder i enlighet med ägarpolitiken minskade det med 17,9 miljoner euro.
Under 2022 inledde Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral en utvärdering av Forststyrelsens områdesekologiska planeringssystem. Utvärderingen ger ny information om hur väl systemet fungerar och hur användbart det är.

Resultatet av affärsverksamheten blev betydligt bättre än målet. Resultatet förbättrades av det betydande avtal som Forststyrelsen och Vattenfall Oy ingick i slutet av året om byggandet av en havsbaserad vindkraftspark utanför Korsnäs. I juli 2022 beviljade statsrådet Forststyrelsen tillstånd för förvärv och överlåtelse av aktier i det projektbolag som hör samman med projektet i fråga samt tillstånd för utarrendering av nyttjanderätt till statlig vattenegendom. Forststyrelsen deltar i utvecklandet av vindkraftsparken, men inte i energiproduktionen. Projektet är Forststyrelsens största, och det är också betydande ur nationellt perspektiv. Avsikten är att fler havsbaserade vindkraftsprojekt ska utvecklas 2023 och 2024 i enlighet med en auktionsmodell som godkändes 2021. Utökningen av den havsbaserade vindkraften på allmänt vatten ökar avsevärt Forststyrelsens möjligheter till intäktsföring under kommande planperioder. 

Vad gäller Forststyrelsens fastighetsutveckling fortsatte efterfrågan på marknaden vara god inom fastighets- och tomthandeln.

Inom skogsbruket inleddes året med en viss osäkerhet, men konsekvenserna av arbetskonflikterna blev mindre än väntat. Rysslands krig i Ukraina syntes inom skogsbruket särskilt i form av höga priser och sämre tillgång på gödselmedel, och därför utfördes skogsgödsling i betydligt mindre utsträckning än vad som var målet. Även bränslekostnaderna steg betydligt.

Efterfrågan på virke återhämtade sig mot slutet av året och hade en kompenserande effekt på kostnadsökningen i och med att marknadspriserna låg på en god nivå. Under 2022 avverkades 5,8 miljoner kubikmeter virke i statens skogar, vilket är 89 procent av den hållbara avverkningsplanen, som baserar sig på samordning av olika mål tillsammans med olika berörda grupper som en del av den regionala naturresursplaneringen. 

Den inhemska turismen fortsatte vara livlig 2022, trots att antalet besökare vid naturbesöksmålen minskade något. Antalet sålda jakt- och fisketillstånd och antalet jaktdagar förblev högt. Turismen hade betydande lokalekonomiska effekter, och kundnöjdheten med Forststyrelsens tjänster var fortsatt god. Under den avslutade räkenskapsperioden fortsatte förbättringen av servicenätverket samt genomförandet av de målsatta naturvårdsåtgärderna i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. I statens skyddsområden och mångbruksskogar utfördes mer omfattande restaurerings- och naturvårdsarbete än tidigare för att främja den biologiska mångfalden.

Utarbetandet av en ny ägarpolitik för Forststyrelsen för planperioden 2024–2027 inleds hösten 2023. 

Ytterligare information


•    Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5162 238, leena.arpiainen@gov.fi
•    Erno Järvinen, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 5162 150, erno.jarvinen@gov.fi