Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto vahvisti Metsähallituksen vuoden 2022 tilinpäätöksen 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2023 12.03
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt Metsähallituksen tilinpäätöksen ja liiketoiminnan tuloksesta valtiolle maksettavan tuloutuksen vuodelta 2022. Metsähallituksen liiketoiminnan tulos ylitti vuodelle 2022 asetetun tavoitteen.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuuden tulos vuodelta 2022 oli 151,0 miljoonaa euroa ja liikelaitoksen oman liiketoiminnan tulos 144,6 miljoonaa euroa. Metsähallitus Metsätalous Oy:n tulos oli 17,1 miljoonaa euroa ja liikevaihto 349 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuloksesta tuloutetaan valtiolle 120 miljoonaa euroa. 

Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottaminen vähensi Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tulosta vuonna 2022 laskennallisesti 80,3 miljoonaa euroa ja Metsähallituksen omistajapolitiikan mukaiset uudet yhteensovittamistoimet 17,9 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelujärjestelmän arviointi aloitettiin vuonna 2022 Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Arvioinnista saadaan uutta tietoa järjestelmän toimivuudesta ja hyödynnettävyydestä.

Liiketoimintakokonaisuuden tulos oli merkittävästi tavoitetta parempi. Tulosta paransi Metsähallituksen ja Vattenfall Oy:n vuoden lopulla solmima merkittävä sopimus merituulivoimapuiston toteutuksesta Korsnäsin edustalle. Valtioneuvosto myönsi Metsähallitukselle heinäkuussa 2022 luvat hankkeeseen liittyvän projektiyhtiön osakkeiden hankintaan ja luovutukseen sekä luvan valtion vesiomaisuuden käyttöoikeuden vuokraamiseen. Metsähallitus on mukana tuulivoimapuiston kehittämisessä, mutta ei osallistu energian tuotantoon. Hanke on Metsähallituksen suurin ja myös Suomen mittakaavassa merkittävä. Merituulivoimahankkeita on tarkoitus tuoda lisää kehitykseen vuosina 2023 ja 2024 vuonna 2021 hyväksytyn huutokauppamallin mukaisesti. Merituulivoimaliiketoiminnan kasvu yleisillä vesialueilla lisää merkittävästi Metsähallituksen tuloutusmahdollisuuksia tulevilla suunnittelukausilla. 

Metsähallituksen kiinteistökehityksessä markkinoiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla kiinteistö- ja tonttikaupoissa.

Metsätaloudessa vuosi alkoi epävarmoissa merkeissä mutta työtaisteluiden vaikutukset jäivät ennakoitua pienemmiksi. Venäjän sota näkyi metsätaloudessa erityisesti lannoitteiden korkeana hintana ja heikkona saatavuutena, minkä vuoksi metsänlannoitustavoitteesta jäätiin merkittävästi jälkeen. Myös polttoainekustannukset nousuivat merkittävästi.

Puun kysyntä elpyi loppuvuotta kohden ja kompensoi osaltaan kustannusnousua markkinahintojen ollessa hyvällä tasolla. Puuta korjattiin valtion metsistä vuoden 2022 aikana 5,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 89 % kestävästä hakkuusuunnitteesta, joka perustuu erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseen eri sidosryhmien kanssa osana alueellista luonnonvarasuunnittelua. 

Kotimaan matkailu jatkui vilkkaana vuonna 2022, vaikka luontokohteiden kävijämäärät hieman laskivat. Metsästys- ja kalastuslupien myyntimäärät ja erällä käytetyt päivät pysyivät edelleen korkealla tasolla. Matkailun paikallistaloudelliset vaikutukset olivat merkittäviä ja asiakastyytyväisyys säilyi Metsähallituksen palveluiden osalta hyvänä. Päättyneellä tilikaudella jatkettiin palveluverkoston parantamista sekä tavoitteiden mukaisia luonnonsuojelullisia toimenpiteitä pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan. Valtion suojelualueilla ja monikäyttömetsissä tehtiin aiempaa laajempia luonnon monimuotoisuutta edistäviä ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä.

Uuden omistajapolitiikan laadinta Metsähallitukselle suunnittelukaudelle 2024-2027 aloitetaan syksyllä 2023. 


Lisätiedot

  • Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 029 5162 238, leena.arpiainen@gov.fi
  • Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 5162 150, erno.jarvinen@gov.fi