Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde villkoren för produktionsbidragen och maximistödbeloppen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2007 15.48
Pressmeddelande -

Statsrådet beslöt idag om ändringar i produktionsbidragen för åkergrödor och nötkreatur år 2008. När det gäller produktionsbidragen för nötkreatur är villkoren oförändrade, medan villkoren för produktionsbidrag för åkergrödor har ändrats till vissa delar.

Målet med ändringen av minimiodlingsarealen är att uppmuntra odlarna till en mångsidigare sammansättning av odlingsväxter. Ändringen av blandningsförhållandet mellan proteingrödor och spannmål i utsädet för blandat växtbestånd syftar till att uppmuntra odlare särskilt till produktion av inhemskt, ekologiskt producerat proteinfoder.

Bidragen ingår i EU:s system med samlat gårdsstöd och finansieras helt av EU. I bidrag kan betalas sammanlagt högst 15,958 miljoner euro. Av detta maximibelopp går 5,84 miljoner euro till åkergrödor och sammanlagt högst 10,118 miljoner euro till nötkreatur.

Kravet på hur stor areal av åkerarealen som ska odlas för att en gård ska få produktionsbidrag för åkergrödor sänks från dagens 15 procent till 10 procent från och med 1.1.2008. Målet med ändringen är dels att underlätta odlarnas möjligheter att omfattas av stödsystemet, och dels minska de risker som t.ex. höstspannmål medför för gården. I Finland kan man bevilja produktionsbidrag för vissa åkergrödor som anses göra åkerodlingen mer mångsidig.

Följande jordbruksgrödor ger rätt till bidrag: höstråg, höstvete, rågvete, höstsått speltvete, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, sojaböna, åkerärt, bondböna, söt lupin, oljelin, fiberlin och fiberhampa samt blandat växtbestånd av spannmål och proteingrödor.

För att en gård ska få produktionsbidrag ska den sammanlagda odlingsarealen för stödberättigade grödor uppgå till minst 10 procent av åkerarealen. För en enskild gröda kan bidrag betalas för högst 50 procent av åkerarealen. Stödbeloppet är högst 50 euro per hektar.

Definitionen av blandat växtbestånd av spannmål och proteingrödor har ändrats så att utsädet för proteingrödan ska utgöra över 50 procent av fröblandningens vikt. Målet är främst att främja produktionen av ekologiskt producerat proteinfoder allteftersom foderbestämmelserna skärps. Tidigare begränsades mängden spannmålsutsäde till högst 15 procent. Efter ändringen har odlaren större möjligheter att välja mängden utsäde för spannmål respektive proteingrödor för blandade växtbestånd och därmed hitta det bladningsförhållande som lämpar sig bäst för den egna gården.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef, överinspektör Juha Palonen, tfn (09) 160 52935, 0400 812 935
överinspektör Auli Nurmi, tfn (09)160 52263
fornamn.efternamn@mmm.fi