Hoppa till innehåll
Media

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör - regeringens proposition som gäller övergångsperioden sänds på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2023 13.03
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om en övergångsperiod i anslutning till att systemet med stöd för beskogning upphör. Remisstiden går ut den 1 september 2023.

Beskogningsstöd har sedan 2021 beviljats privata markägare för att beskoga till exempel åkrar som har tagits ur produktion eller nedlagda torvtäkter. Den temporära lagen om stöd för beskogning upphör att gälla vid utgången av 2023.

Beskogningsstöd kan sökas hos Finlands skogscentral fram till utgången av 2023. Skogscentralen behandlar ansökningarna och fattar stödbeslut om dem före utgången av juni 2024 inom ramen för den finansiering som står till förfogande.

I den regeringsproposition som är på remiss föreskrivs det om en övergångsperiod i anslutning till att systemet med stöd för beskogning upphör. Syftet med förslaget är att säkerställa utbetalningen av de ersättningar för beskogning och de underhållsarvoden som beviljas med stöd av det gällande stödsystemet. Dessutom föreslås det bestämmelser om att beskogningsskyldigheten för stödmottagarna ska fortsätta under övergångsperioden. Stödmottagaren ska vara skyldig att i samband med och efter plantering sköta om planbeståndet på det beskogade området och bevara det beskogade området som skogsmark. Därför förlängs lagens giltighetstid till utgången av 2038, eftersom beskogningsskyldigheten då upphör även för de projekt som beviljats beskogningsstöd allra senast.

Förslaget är på remiss från den 11 augusti till den 1 september 2023.

Begäran om utlåtande 
Skogscentralens nyhet

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:

  • Tapio Luoma-aho, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 4727040
  • Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5162 350
  • Outi Kumpuvaara, lagstiftningsråd, tfn 029 5162 234
    e-postadress: förnamn.efternamn@gov.fi
Lagstiftning Skogar