Statsrådet och ministerierna Media

Mindre kvot för jakt på varg

Jord- och skogsbruksministeriet 27.10.2009 12.37
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet upphävde i dag föreskriften av 1.8.2009 som säger att under jaktåret 2009 - 2010 är det tillåtet att fälla högst 32 vargar. På grund av en oförväntad minskning i antalet vargar ger ministeriet ut en ny föreskrift som minskar kvoten utanför renskötselområdet med 10 vargar.

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) uppskattning i början av oktober har antalet vargar före jaktåret 2009 - 2010 minskat från 200-250 till 160-200. Även antalet kullar har minskat påtagligt. Enligt VFFI:s uppskattning år 2008 var antalet kullar 21, men den färskaste uppskattningen ger vid handen att antalet är endast 14.

De vargar som dödats med stöd av jaktlicenser innan den upphävda föreskriften trädde i kraft 1.8.2009 och de vargar som på annat sätt dödats av människor, beaktas inte i samband med kvotminskningen. Jaktvårdsdistrikten ska alltså notera dem vid beviljande av licenser. Tills vidare har varje stamförvaltningsområde möjlighet att bevilja undantagstillstånd vid eventuella konflikter för att förebygga skador av varg. Nästa uppskattning görs i snöförhållanden då det är lättare att räkna antalet.

Ändringen påverkar inte kvoten för renskötselområdet (10) där skadorna fortfarande är stora. Enligt VFFI:s uppskattning finns de 15-20 vargar i renskötselområdet. År 2007 dödade vargar 1 018 renar (ersättningssumman 670 000 euro). Trots eliminering av de skadevållande individerna, dödade vargar år 2008 åtminstone 640 renar (ersättningssumman 404 000 euro). År 2007 uppgick värdet på skador i renskötselområdet till 39 000 - 40 000 euro per varg, år 2008 var värdet 9 800 - 13 500 euro. Utanför renskötselområdet är värdet på skador betydligt mindre, dvs. 600 - 700 euro per varg. En internationell jämförelse visar att i Finland orsakar vargar i relation till antalet betydande skada i synnerhet i renskötselområdet.

Utanför renskötselområdet klassas vargen enligt bilaga IV till habitatdirektivet som en strikt skyddad och helt fredad art. Innanför renskötselområdet hör vargen till bilaga V, vilket innebär att jakt på varg är i regel tillåten under tiden 1.10 - 31.3 med stöd av jaktlicens. Enligt förvaltningsplanen för vargstammen i Finland 2005 har man inte målet att öka antalet vargar i renskötselområdet. Trots att vargarna vandrar genom renskötselområdet till Skandinavien, har unga vandrande vargar möjlighet att ta sig fritt till Skandinavien under den naturliga vandringstiden på våren och sommaren. Då är vargen också fredad i renskötselområdet.

Med ändringen av föreskriften vill ministeriet begränsa antalet undantagstillstånd så att vargens gynnsamma skyddsstatus eller uppnåendet av statusen inte riskeras under några som helst omständigheter. Utöver att minska antalet licenser kan man också genom föreskrifter lämna vissa områden utanför licenssystemet eller ställa andra restriktiva villkor för beviljande av licens om områdets vargstam inte utvecklas i en önskad riktning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila