Hoppa till innehåll
Media

Finlands och Sveriges nya gränsälvsöverenskommelse träder i kraft

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 12.37
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag föreslå att den nya gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige sätts i kraft. Avsikten är att Republikens president ger en förordning om detta i morgon den 17 september 2010. Gränsälvsöverenskommelsen träder i kraft den 1 oktober 2010.

Den nya överenskommelsen omfattar både vatten- och fiskeärenden och ersätter gränsälvsöverenskommelsen mellan länderna av år 1971. Enligt överenskommelsen anlägger man ett internationellt vattenförvaltningsområde inom Torne älvs vattendragsområde. För vattenvård och vattenskydd, hantering av översvämningsrisker och annat gränsvattensamarbete inrättas en ny finsk-svensk gränsälvskommission, som samarbetar med Torne och Muonio älvs avrinningsområde, kommunerna, näringsidkarna, myndigheterna och andra aktörer.

Avsikten är att den nya kommissionen agerar i samarbete med Tornedalsrådet i syfte att planera och genomföra program och projekt som främjar vården och skyddet av avrinningsområdet och näringarna i området. Den nya kommissionens uppgifter i vattenförvaltningsärenden har utretts av professor Kari Kinnunen på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralen i Lappland. Även Sverige har tillsatt en utredningsman som bereder detta ärende. Enligt överenskommelsen ska de lagbestämmelser som tillämpas på Torne älvs vattendrag samt tillståndsmyndigheterna bestämmas utifrån de båda ländernas nationella lagstiftning. Områdets invånare får emellertid breda möjligheter att också delta i processer som gäller vattenfrågor på andra sidan gränsen. Den nuvarande gränsälvskommissionen läggs ned eftersom det inte längre behövs en tillståndsmyndighet som behandlar bygg- och föroreningsärenden separat från det nationella systemet.

Ett viktigt element i den nya överenskommelsen är fiskestadgan som innehåller bestämmelser om bland annat fredningszoner, fredningstider, minimimått samt fångstredskap och användningen av dem. Enligt den nya överenskommelsen förvaltas fisket på Torne älvs fiskeområde i Finland av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och i Sverige av Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Regeringarna eller av dem förordnade myndigheter kan genom gemensamma beslut avvika från fiskestadgans bestämmelser om fiskbeståndens tillstånd tillåter eller kräver det. Bestämmelserna ska fastställas på det nationella planet.

Ytterligare information:
äldre regeringssekreterare Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249
konsultative tjänstemannen Orian Bondestam, tfn (09) 160 53162
professor Kari Kinnunen, tfn 0400 373 617

Sirkka-Liisa Anttila