Hoppa till innehåll
Media

Finlands insjöområde det första området inom EU som skyddas mot infektioner av salmonid alfavirus

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2016 13.02
Pressmeddelande

Finlands insjöområde har genom ett beslut från Europeiska kommissionen officiellt förklarats fritt från infektioner orsakade av salmonid alfavirus (salmonid alphavirus infections, SAV). Till det officiellt infektionsfria området får föras odlad levande regnbåge, lax och öring eller könsceller av dessa endast från sådana ställen där SAV-infektioner inte förekommer.

Europeiska kommissionen har nu även föreskrivit om nya förlagor till friskintyg, i vilka ingår ett intygande från ursprungslandets myndighet om frånvaro av SAV när ovannämnda fiskarter eller könsceller av dem sänds till Finlands insjöområde. I samband med export kan fiskodlingar i Finlands insjöområde intygas vara fria från SAV-infektioner utan några särskilda undersökningar.

Finlands insjöområde är det första området inom EU som fått statusen SAV-fritt område. I andra europeiska länder, t.ex. Irland och Norge, förekommer SAV-infektioner och orsakar betydande ekonomiska förluster inom odlingen av laxfiskar. SAV-virusen orsakar pankreassjuka (PD, pancreas disease) hos atlantlax och SD-sjuka (sleeping disease) hos regnbåge. SAV-virusen överförs inte till människan.

Om man avser föra in lax, öring eller regnbåge eller könsceller av dessa till insjöområdet ska man i god tid kontakta Evira (ehyt@evira.fi).

Nytt restriktionsområde föreslås för havsområdet

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår genom ett förslag till beslut som är på remiss att det i havsområdet och vandringsområdet för havslevande fiskar inrättas ett restriktionsområde för att förhindra spridning av SAV vid sidan av det nuvarande restriktionsområdet för att förhindra spridning av IPN (infektiös pankreasnekros). Enligt beslutet ska det för att förhindra spridning av SAV-infektioner sättas upp villkor för förflyttning av frilevande fisk och förflyttning av levande fisk för vetenskapliga ändamål och förflyttning av könsceller av dessa från restriktionsområdet till insjöområdet. Frilevande fisk ska liksom hittills få flyttas endast med dispens från regionförvaltningsverket. Könsceller av laxfiskar och levande fisk avsedda för vetenskapliga ändamål får flyttas under de villkor som anges i beslutet.

Ytterligare information:
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2361, kajsa.hakulin@mmm.fi,
Hanna Kuukka-Anttila, överinspektör, tfn 040 351 3318, hanna.kuukka-anttila@evira.fi

Kommissionens beslut om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1096 om ändring av förordning (EG) nr 1251/2008 vad gäller krav för utsläppande på marknaden av sändningar av vissa fiskarter som är avsedda för medlemsstater eller delar av dessa med nationella åtgärder avseende salmonid alfavirus (SAV) som godkänts genom beslut 2010/221/EU

Mer information om SAV-infektioner

Djur och växter EU och internationella frågor Fiskar Kimmo Tiilikainen Vatten