Hoppa till innehåll
Media

Finland föreslår ändringar i landsbygdsprogrammet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2018 11.02 | Publicerad på svenska 10.12.2018 kl. 11.20
Pressmeddelande

Övervakningskommittén för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 godkände de ändringar som föreslås i programmet och som ska sändas till Europeiska kommissionen för behandling.

Enligt övervakningskommittén har genomförandet av landsbygdsprogrammet framskridit bra under programperioden 2014–2020. Finland har utnyttjat EU-medel via landsbygdsprogrammet på ett effektivt sätt och intar en tätplats bland EU-länderna när det gäller genomförandet av programmet. 

I fråga om landsbygdsprogrammet har för närvarande 78 % av budgetramen bundits upp och 58 % av ramen utbetalats.

Ändringar i landsbygdsprogrammet

De viktigaste ändringarna gäller anpassningar av miljöersättningar för 2020 samt landsbygdsprogrammets finansieringsplan.

Anpassningsåtgärderna har valts så att det trots ändringarna är möjligt att trygga förutsättningarna för jordbruksproduktionen i en svår situation. Genom ändringen i programmet anpassas verksamheten till de återstående budgetramarna för 2020. Avsikten är att säkerställa att finansieringen av landsbygdsprogrammet genomförs fullt ut.

Miljöersättningarna får mer finansiering, men samtidigt måste innehållet i åtgärden anpassas till de tillgängliga medlen. Avgränsningarna har gjorts så att åtgärdens miljöeffekter inte ska försämras betydligt.

Även investeringarna inom jordbruket får mer finansiering. Finansiering överförs från åtgärder där alla medel inte använts.

Nya förbindelser eller avtal som gäller miljöersättningar ingås inte 2020. De förbindelser och avtal som inleddes 2015 förlängs med ett år 2020. Förbindelser som inletts senare fortsätter till utgången av den femåriga avtalsperioden eller upphör senast när åtgärderna under den följande finansieringsperioden inleds.

Vid övervakningskommitténs möte lyftes det också fram att det våren 2019 inte är möjligt att ansöka om nya förbindelser om ekologisk produktion och inte heller om att lägga till areal till ekologisk produktion, med undantag av nyskiften. Det är dock möjligt att en växtodlingslägenhet som överensstämmer med villkoren för förbindelse om ekologisk produktion ändras till husdjurslägenhet.

Landsbygdsutveckling genom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och med nationella medel. Ur programmets medel beviljas under åren 2014–2020 över åtta miljarder euro för åtgärder som förbättrar miljöns tillstånd, främjar näringar och sysselsättning samt skapar möjligheter för fritidsaktiviteter och annan aktiv verksamhet på landsbygden.

Förslaget till ändring av programmet sänds till kommissionen i januari 2019.


Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Miljöersättningar:

Administration Landsbygd Mat och jordbruk