Hoppa till innehåll
Media

Finland föreslår ändringar i miljöstödet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2007 12.57
Pressmeddelande -

Uppföljningskommittén för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 – 2013 har godkänt det förslag till ändringar i programmet som skickas till Europeiska kommissionen för behandling.

Det föreslås att tre nya avtal om specialstöd ska fogas till miljöstödssystemet. Dessa är effektivare minskning av näringsbelastningen i stödregionerna A och B i södra Finland, placering av flytgödsel i åkermark samt långvarig vallodling på torvåkrar. Vidare föreslås att stödberättigandet i fråga om miljöstödets basåtgärder preciseras så att den förhöjning om 14 euro per hektar som betalas till husdjursgårdar kan betalas också till sådana växtodlingsgårdar som årligen gödslar sina åkrar med en mängd stallgödsel som anges i förslaget.

Den landsbygdsutveckling som genomförs via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) och med nationella medel. Programmet förfogar över sammanlagt 6 626 miljoner euro i offentliga medel för åren 2007-2013 varav 31 procent kommer från landsbygdsfonden. På motsvarande sätt binds uppskattningsvis 782 miljoner euro privat finansiering till programmet.

Programmets centrala syfte är att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, stödja ett miljövänligt och hållbart jordbruk, främja landsbygdsbefolkningens välfärd och djurens välbefinnande, diversifiera företagsverksamheten samt sporra till lokalt förankrat utvecklingsarbete.

Förslaget till ändring av programmet skickas till kommissionen den 12 december. Avsikten är att ta de nya åtgärderna i bruk år 2008.

Senare fattas ett separat beslut om det förslag till förhöjning av miljöbasstödet för jordbruket och stödet för ekologisk produktion som diskuterades i samband med 141-förhandlingarna.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Tiina Malm, tfn (09) 160 542 20, 040 733 62 23
överinspektör Marjatta Kemppainen-Mäkelä, tfn (09) 160 542 11, 040 824 19 69
överinspektör Sini Wallenius, tfn (09) 160 54234

Ytterligare information om förslaget till ändring av miljöstödet (på finska):
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseutu_rakentaminen/ohjelmakausi20072013/muutosesitykset.html