Hoppa till innehåll
Media

Skyddad zon för bomullsmjöllus ska upphöra att gälla i Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2018 8.23 | Publicerad på svenska 6.2.2018 kl. 12.31
Pressmeddelande

Enligt jord- och skogsbruksministeriet tjänar den skyddade zonen som täcker hela landet inte längre sitt syfte och Finland kan avstå från rätten till zonen. Ministeriet föreslår för Europeiska kommissionen att Finland avstår från zonen sommaren 2018.

Bomullsmjöllus är en insekt som skadar prydnads- och grönsaksväxter i växthus. Den kan också bära på och sprida virus som är skadliga för växter. När Finland blev medlem i EU, fick vi rätt till en skyddad zon, vilket betyder att de växter som förs in i landet måste vara fria från bomullsmjöllöss. Det ursprungliga syftet var att förebygga insektens permanenta etablering i vårt land. I dagsläget tas det emellertid årligen tiotals beslut om att bekämpa bomullsmjöllöss i växthusodlingar. Varje odling där insekten påträffats har fått ett bekämpningsbeslut.

Eftersom bomullsmjöllus är en vanlig skadegörare i andra områden än i skyddade zoner är de plantor av insektens värdväxter som förs in i landet inte heller alltid så fria från skadegörare som de borde vara när de tas in i den skyddade zonen. Trots intygen över skadegörarfria plantor är bomullsmjöllusen enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira vanligare i Finland än vad myndighetskontrollerna visar. Alla växthusproducenter har sedan tidigare varit skyldiga att förebygga risken för bomullsmjöllöss trots att det finns en skyddad zon. Den skyddade zonen ger inte längre den nytta som man ursprungligen hade tänkt. Därför föreslår ministeriet för kommissionen att Finland avstår från zonen. 

En motivering för en skyddad zon var också att bomullsmjöllusen är svår att bekämpa. Växthusproducenterna kan emellertid också själva välja hurdant växtmaterial de tar in i produktionslokaliteterna.  Om insekten sprids i växthusodlingar, kan den bekämpas både biologiskt och kemiskt. 

Sektorn har hörts på ministeriets informationsmöten. En undersökningsenkät utredde vilka effekter den skyddade zonen har haft för växthusföretagen och vilka är sektorns möjligheter att självständigt bekämpa bomullsmjöllusen. Om en kontinuerligt förekommande växtskadegörare kan bekämpas och dess förekomst begränsas med växtskyddsåtgärder, är det inte ändamålsenligt att genom myndighetsåtgärder försöka utrota skadegöraren. 

Förekomsten av bomullsmjöllus ska följas upp även i fortsättningen trots att Finland nu avstår från den skyddade zonen. Sundheten hos plantor i produktionen och vid EU:s handel på den inre marknaden kontrolleras med stöd av lagen om plantmaterial. När det gäller importen från länder utanför EU kontrolleras bomullsmjöllusen och de eventuella virus som insekten bär på enligt lagen om skydd för växters sundhet. Eventuell spridning av virus som bomullsmjöllusen bär på kontrolleras också på den inre marknaden och i produktionen. I fortsättningen kan resurser kanaliseras på ett ändamålsenligare och mera riskbaserat sätt när det inte längre behövs några hela landet täckande resurskrävande kartläggningar av skyddade zoner. 


Ytterligare information: 
Tiina-Mari Martimo, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2311 
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2439
Jari Poutanen, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket,
tfn 040 845 4869

Djur och växter Mat och jordbruk