Hoppa till innehåll
Media

Finland stärker sin genresurspolitik som ett led i anpassningen till klimatförändringen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2018 13.45 | Publicerad på svenska 21.12.2018 kl. 9.24
Pressmeddelande

Jord - och skogsbruksministeriet har den 20 december 2018 offentliggjort riktlinjerna för genresurspolitiken och till stöd för dem det nationella genresursprogrammet för jordbruket, skogsbruket och fiskerinäringen. Syftet med den nationella genresurspolitiken är att trygga Finland genetiska resurser och främja primärproduktionens anpassning till klimatförändringen.

Klimatförändringen har omfattande återverkningar på naturen och alla sektorer inom jord- och skogsbruket samt fisket, och accentuerar således genresursernas strategiska betydelse. Arvsmassan i fråga om odlingsväxter, husdjur, skogsträd och fiskar ska förbli tillräckligt diversifierad för växtförädlingens och djuravelns förändrade behov, så att primärproduktionen har förutsättningar att anpassa sig till de förändrade omständigheterna på ett kontrollerat sätt.

– Genom de riktlinjer för genresurspolitiken som nu offentliggjorts stärker vi det strategiska greppet i vår genresurspolitik. på så sätt säkerställer vi att den genetiska mångformigheten bevaras för kommande generationer och att den ger en tillräcklig grund för växtförädling och djuravel under förhållanden som vi inte helt kan förutspå, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt riktlinjerna ska Finlands genresurspolitik kopplas till de strategier som styr skyddet av de biologiska naturtillgångarna och det hållbara nyttjandet av dem. Målet är att trygga kontinuiteten för och bevarandet av de genetiska resurserna och att främja en ansvarsfull användning av dem.

Finlands nationella genresursprogram för jordbruket, skogsbruket och fiskerinäringen styr verksamheten för bevarande, skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna i Finland och ersätter de tidigare nationella programmen för växt- och husdjursgenetiska resurser från 2001 och 2004. Programmet omfattar odlingsväxternas, husdjurens, skogsträdens och fiskarnas genresurser, var och en som en egen sektor. Med hjälp av programmet vill man förbättra användningen av genresurssamlingarna, stödja näringsverksamhet som grundar sig på genetiska resurser samt utveckla kostnadseffektiva verksamhetsmodeller som stöder bevarande och hållbar användning av genetiska resurser och tillgången på dem.

Ålands genetiska resurser har nu för första gången tagits med i det nationella programmet.

Genomförandet av genresursprogrammet övervakas av delegationen för genetiska resurser, som är underställd jord- och skogsbruksministeriet, och genomförandet samordnas av Naturresursinstitutet. Bevarandet av Finlands genetiska resurser har fördelats mellan flera offentliga och privata aktörer, av vilka den viktigaste är Naturresursinstitutet.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424
Tuula Pehu, konsultativ tjänsteman, tuula.pehu(at)mmm.fi, tfn 040 724 6132

Djur och växter Fiskar Jari Leppä Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar