Statsrådet och ministerierna Media

Finland bland aktivaste genomförare av internationella Leaderprojekt i EU

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2015 11.21
Pressmeddelande

Under programperioden 2007–2013 genomförde Finlands 54 Leadergrupper totalt 94 internationella Leaderprojekt och 86 förberedande projekt. Antalet projekt varierade regionspecifikt, men när man ser på alla projekt hörde Finland till de allra aktivaste länderna i EU visar en studie från Ruraliainstitutet vid Helsingfors universitet.

Ruraliainstitutet gjorde en studie kring internationella Leaderprojekt på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Studien handlade om internationellt samarbete och internationella projekt i samband med Leaderarbetet inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013. Materialet bestod av enkäter till projektgenomförare och aktionsgrupper, intervjuer med nyckelpersoner, skiftliga dokument och projektregisterinformation.

Temaområdena för de internationella projekt som genomfördes via Leadergrupperna handlade ofta om ungdomar. Många aktionsgrupper tyckte att unga har en stor roll när det gäller internationalisering och ville få unga med i utvecklingsarbetet just genom internationellt samarbete. Andra viktiga temaområden som löpt över programperioderna är kultur, turism och allmänna till lokal utveckling relaterade frågor.

För internationella projekt anvisades 9,6 miljoner euro offentlig finansiering. Projekten var i regel allmännyttiga utvecklingsprojekt som oftast genomfördes av föreningar och organisationer.

Internationella projekt ger idéer till lokalt ledd utveckling

Internationell verksamhet är en av Leaderarbetets bärande principer. Arbetet har stärkt växelverkan inom den lokalt ledda utvecklingen i hela Europa. Resultaten av internationella projekt ses via samarbetsparterna också i andra Leaderländer, inte enbart i Finland. 

– Internationella projekt har gett bred erfarenhet och främjat aktörernas inlärning. Ofta har de också bidragit till att tillämpa nya idéer och koncept i utvecklingen av det egna verksamhetsområdet eller i andra områden, berättar forskaren Päivi Pylkkänen vid Ruraliainstitutet.

– Leaderarbetet har stärkt landsbygdssamhällenas interaktivitet i hela Europa. De finska Leadergrupperna har varit väldigt aktiva, säger konsultativa tjänstemannen Leena Anttila på jord- och skogsbruksministeriet.

Från landsbygden ut i världen

Resultaten från studien presenterades i den internationella kavalkaden i Skatuddens Casino den 12 november. På tillställningen redogjordes också för möjligheterna till finansiering när det gäller internationaliseringsfrågorna i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

De 54 Leadergrupper som utför utvecklingsarbete på gräsrotsnivå finansierar också internationella projekt. Målet med internationaliseringen är att öka samarbetet samt genom konkreta samprojekt och åtgärder och internationella och interregionala samarbetsnätverk skapa mervärde för landsbygdsområdena och öka internationellt kunnande.
– Under programperioden 2014-2020 kan Leadergrupperna inleda internationellt samarbete också med lokalsamhällen i städerna, berättar Anttila.

Även via närings-, trafik- och miljöcentralerna är det möjligt att få stöd för internationaliseringen. Syftet med stödet är att göra internationaliseringströskeln lägre för landsbygdsföretag.  

Ytterligare information:

Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62240, [email protected]

Päivi Pylkkänen, forskare, Ruraliainstitutet, tfn 044 336 6919, [email protected]

Läs studien: Päivi Pylkkänen, Aapo Jumppanen ja Sofia Tuisku: Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007–2013

Ytterligare information till stödsökande:
Leadergrupperna och närings-, trafik- och miljöcentralerna hjälper i internationaliseringsfrågor.

Sökning av kontaktuppgifter till närings-, trafik- och miljöcentralen eller Leadergruppen i ditt område

EU och internationella frågor Landsbygd