Hoppa till innehåll
Media

Utbetalning av ersättning för skador som stora rovdjur orsakar på hundar, husdjur och lösöre blir snabbare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2019 13.58 | Publicerad på svenska 17.12.2019 kl. 15.42
Nyhet
Största delen av de skador som orsakas av björn gäller bin och får.

Från ingången av 2020 är det möjligt för kommunerna att betala full ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre genast efter ersättningsbeslutet. År 2018 var ersättningen för skadorna cirka 7,7 miljoner euro. Största delen gick till att ersätta renskador. Skador på husdjur kan förebyggas till exempel med hjälp av stängsel.

Från och med ingången av nästa år blir det snabbare att få ersättning för skador på husdjur och lösöre orsakade av stora rovdjur. Ersättningen för skador på renar och jordbruk betalas fortfarande året efter skadeåret eftersom bägge har kalkylmässiga element som inte är kända när ansökan lämnas in.

Från och med ingången av nästa år kan ersättningar för skador på hundar, bin, husdjur och lösöre orsakade av stora rovdjur betalas till sökanden genast efter behandlingen av ersättningsansökan. Att betala snabbare och fullt ut ersättning för skador på hundar och husdjur orsakade av varg är också en åtgärd som ingår i den färska planen för förvaltning av vargstammen och som ansågs viktig i samband med beredningen, säger Jussi Laanikari, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.           

Snabbare utbetalning är möjlig på grund av  den ändring av viltskadelagen som trädde i kraft i mars.

Att snabbt kunna betala ut ersättning för rovdjursskador har redan länge varit vårt mål. Nu har lagändringen och tillräckliga anslag gett oss möjlighet till det, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ersättningarna för skador på ren har minskat

Enligt viltskaderegistret uppgick värdet av skador orsakade av stora rovdjur i fjol till cirka 7,7 miljoner euro. Största delen var renskador (cirka 7,2 miljoner euro). I år (läget 4.12.2019) är värdet av renskador omkring 5,7 miljoner euro. Järv orsakar flest skador på ren, fler än de tre andra stora rovdjuren tillsammans. Ersättningssummorna för renskador har minskat efter 2017 då den så kallade Lex Halla-ersättningen slopades och antalet skador minskade.

Värdet av skador på husdjur orsakade av stora rovdjur (till husdjursskador räknas till exempel skadorna på får, nötkreatur, bin, lösöre, hundar samt andra skador) uppgick 2018 till cirka 380 000 euro och värdet av jordbruksskador till cirka 90 000 euro. I år har antalet skador (läget 4.12.2019) hållit sig på ungefär samma nivå. Största delen av skadorna på husdjur orsakas av björn och varg. Största delen av de skador som orsakas av björn gäller bin och får. Varg orsakar däremot flest skador på hundar och får. Jordbruket drabbas närmast av skador av björn.

Av de stora rovdjuren orsakar vargen flest hundskador, vilket är en av de största vargrelaterade konflikterna. I huvudsak handlar det om jakthundar. I fjol uppgick ersättningen för skador av varg på hundar till cirka 85 000 euro. I år (läget 4.12.2019) har vargar orsakat fler hundskador än i fjol, det vill säga till ett värde av cirka 140 000 euro.

En anmälan om skada på husdjur, lösöre och jordbruk lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten på den ort där skadan inträffade. Myndigheten inspekterar och bedömer skadorna. Ansökan om ersättning lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten på sökandens hemort.

Förebyggande av skador av stora rovdjur och skadebaserade dispenser

Skador av stora rovdjur kan förebyggas bland annat genom stängsel som skyddar husdjur och biodlingar och som Finlands viltcentral kan bevilja sökande. Ytterligare sätt som kan hjälpa att förebygga skador på jakthundar är till exempel att man känner till att det finns vargar i närheten eller att man använder olika skyddsutrustningar. Skador sker också på gårdsplaner i allmänhet under kvälls- eller nattetid. Därför bör man inte släppa ut hundar på kvällen eller natten. Råd om förebyggande åtgärder kan fås hos Finlands viltcentrals regionala kontor.

Om stora rovdjur orsakar särskilt betydande skador och förebyggande åtgärder inte hjälper tillräckligt, kan rovdjuret dödas med en skadebaserad dispens. Dispenser kan också beviljas av säkerhetsskäl. Skadebaserade dispenser används i huvudsak för att eliminera vargar. Dispenser för att eliminera järvar har endast beviljats för att förhindra betydande skador på renar i de östra och norra delarna av renskötselområdet. På lodjur och björn tillämpas i huvudsak stamvårdande dispenser.

Varg, i likhet med björn och lodjur, är enligt EU:s habitatdirektiv strängt skyddade arter i Finland (bilaga IV och när vargen befinner sig i renskötselområdet, räknas vargen till de arter som anges i bilaga V). Undantag från skyddet av dessa arter kan göras endast på de villkor som anges i direktivet och i den nationella lagstiftningen. Bedömningen av behovet av dispens begränsas också av rättspraxis. Järv hör till de prioriterade arter som anges i bilaga II till direktivet och för vilkas skydd ska anvisas särskilda områden med skyddsåtgärder.

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter vid Finlands viltcentral Sauli Härkönen berättar att skadebaserade dispenser kan beviljas när alla förutsättningar för dispens uppfylls. För det första ska man överväga den huvudsakliga grunden för dispens, såsom skador orsakade av varg. Därefter måste man bedöma om det finns några andra tillfredsställande lösningar på problemet och om de har införts. Vidare ska man beakta skadorna, hotbedömningen, hur ansökan riktas till den individ som orsakar skada samt vargstammens storlek och livskraft i området. Finlands viltcentral ger råd i dispensfrågor.

Bedömningen av behovet av dispens är alltid fallspecifik och förutsätter att man ser frågan utifrån flera olika synvinklar samtidigt, säger Sauli Härkönen.

År 2018 fångade man 10 vargar i renskötselområdet och 6 vargar i andra delar av landet med Finlands viltcentrals dispenser. I år har man fällt sammanlagt 19 vargar i renskötselområdet med stöd av skadebaserade dispenser, i landets övriga delar en varg.

Bilagor:
Skador på husdjur, jordbruk och renar orsakade av stora rovdjur på 2010-talet
Skador på renar orsakade av stora rovdjur på 2010-talet
Skador på husdjur och jordbruk orsakade av stora rovdjur på 2010-talet


Länkar:
Information om skador av stora rovdjur på jord- och skogsbruksministeriets sidor
Ytterligare information om förebyggande av skador av stora rovdjur (Finlands viltcentral)
Nyhet: Risken för hundskador i vargområden ökar på hösten (Finlands viltcentral)
Blanketter för ansökan om dispens (Finlands viltcentral)
Förvaltningsplan för vargstammen i Finland


Ytterligare information:                                                     
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, enheten för vilt och fiske (skador orsakade av stora rovdjur), tfn 029 516 2432, jussi.laanikari@mmm.fi
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, enheten för vilt och fiske (förvaltningsplan för vargstammen), tfn 029 516 2391, sami.niemi@mmm.fi
Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral (dispenser), tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi