Hoppa till innehåll
Media

Republikens president stadfäste lagen om Forststyrelsen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2016 11.54
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste i dag den nya lagen om Forststyrelsen. Forststyrelsens skogsbruksaffärsverksamhet överförs till ett skogsbruksaktiebolag som ägs helt av staten. Detta innebär att statens skogsbruksaffärsverksamhet ordnas nu på ett konkurrensneutralt sätt enligt EU-bestämmelserna så att affärsverksamheten kan lämnas hos staten. Lagen träder i kraft den 15 april 2016.

Statens mark- och vattenområden ägs fortfarande direkt av staten. Till Forststyrelsens allmänna uppgifter hör att sköta, använda och skydda statens mark- och vattenegendom på ett hållbart sätt. Funktionerna ska planeras och samordnas med beaktande av kraven på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I praktiken sker samordnandet i samband med arbetet med Forststyrelsens regionala naturresursplaner. 

Användningen av nationalparker, vildmarksområden och andra naturskyddsområden fortsätter på samma sätt som tidigare. Skötseln av dessa sker under miljöministeriets styrning. Statens mark- och vattenområden ska förvaltas av affärsverket Forststyrelsen och Forststyrelsens dotterbolag kommer att få rätt att använda områdena.

Dotterbolaget som bedriver statens skogsbruk har till uppgift att sköta skog, driva och försälja virke i statens ekonomiskogar. Riksdagen, ministerierna och Forststyrelsens styrelse ska se till att de samhälleliga förpliktelserna, bl.a. naturens biologiska mångfald, rekreationsanvändning, främjande av sysselsättningen och de krav som gäller samekulturen och renskötseln, blir beaktade i affärsverksamheten. I samband med att man tar fram regionala naturresursplaner har människor och intressentgrupper möjlighet att inverka på hur dessa förpliktelser och avverkningar ska riktas i statens ekonomiskogar. Rätten att använda ekonomiskogar för affärsverksamhet kan bolaget inte överföra till någon annan.

Lagen innehåller inte några bestämmelser som skulle försämra samernas ställning. Enligt den nya lagen ska skötsel, användning och skydd av de naturresurser som förvaltas av Forststyrelsen samordnas i samernas hembygdsområde så att förutsättningarna för att utöva samekulturen tryggas.
 

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Vilppu Talvitie, regeringsråd, tfn 0295 16 2417

Ofta frågade frågor om reformen av lagen om Forststyrelsen (på finska): http://mmm.fi/ukk-metsahallituslaki