Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Överenskommelsen om ändringar i fiskestadgan för Tana älv klar

Jord- och skogsbruksministeriet
29.3.2018 15.41 | Publicerad på svenska 5.4.2018 kl. 11.04
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och Norges klimat- och miljödepartement har för första gången kommit överens om ändringar i fiskestadgan för Tana älv 2018. Till fiskeavtalet för Tana älv hör en likadan möjlighet till flexibilitet när det gäller fiskestadgans bestämmelser som Finland och Sverige redan i flera års tid tillämpat på Torne älv.

Ett villkor för avvikelserna är fiskebeståndens tillräckligt goda status med tanke på ändringarna. Enligt den finsk-norska forskningsgruppen som undersökt laxbestånd i Tana älv har laxbeståndens status inte förändrats stort år 2017, varför beståndens försvagade status måste beaktas i fiskebestämmelserna. Därför kunde man göra endast tekniska förbättringar som inte påverkar laxbeståndens status. Det ansågs att till exempel ändringar i fisketiderna inte var möjliga i detta läge.

De flesta ändringsförslagen gjordes på Finlands initiativ. Fisketillstånd för barn ansågs vara en bra och behövlig reform, men i flera yttranden ville man utvidga dess innehåll. Ändringarna i fredningsområdena vid älvmynningar ansågs vara ett steg i rätt riktning. Man ville ändra dessa bestämmelser ytterligare, men det var inte möjligt under förhandlingarna. Om fredningsområdena vid älvmynningar enades att de nödvändiga bestämmelserna ses över separat för varje älvmynning före fiskeperioden 2019.

Preciseringarna i fiskestadgan för Tana älv 2018

  • För barn under 16 år reserveras en extra kvot på 330 tillstånd i anslutning till tillstånd för vuxna. Det är möjligt att lösa ett barntillstånd per ett vuxentillstånd. Tillståndet ger rätt att fiska i vuxnas sällskap.  Innehavaren av ett vuxentillstånd svarar också för barnets fångstrapport. Barntillstånd räknas inte med i den egentliga fisketillståndskvoten.
  • De områden vid älvmynningar där fisket är förbjudet minskas till 50 m uppströms. Fisket är tillåtet från strand på andra sidan av mynningen, likaså får man i rask takt ro genom förbudsområdet med fiskeredskapet ute i vattnet om detta sker nära stranden (under 10 meter) på andra sidan av älvmynningen. 
  • Norge får möjlighet att överföra högst 600 tillstånd för fiske från strand inom de två översta fiskezonerna till tre fiskezoner lägre ner i vattendraget, vilket förbättrar tillgången till tillstånd även i de områden som är populära bland finska fiskare. 
  • Vid fiske från båt ska alla som deltar i fisket ha ett fisketillstånd, även den som ror.
  • I laxpatornas ledarmar får användas samma material som under den tidigare fiskeperioden. Tjockare material tas i bruk år 2019.
  • Innehavare av spöfisketillstånd och allmänna fisketillstånd för lokala fiskare ska lämna en fångstrapport senast vid ingången av september. Rapportering under fiskeperioden är också möjlig.
  • Bestämmelsen om möjligheten att bevilja dispens från bestämmelserna i fiskestadgan när det gäller fångst av fisk för vetenskaplig forskning fick en formulering som är på en allmännare nivå. 

Förslagen till fiskestadgans avvikelser behandlades i flera sammanhang före förhandlingarna under hösten. Förslagen diskuterades också i den finsk-norska arbetsgruppen. I arbetet deltog också företrädare för innehavare av fiskerätt i Tana älv samt närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. 

Arbetsgruppen lämnade förslag till ändringar som behandlades på ministeriernas möte i början av februari.  Efter ytterligare förhandlingar togs fram ett förslag till protokoll som var på remiss under tiden 23.2 - 15.3.2018. Med sametinget har förhandlats tre gånger under processen i enlighet med sametingslagen. 

Fiskebestämmelserna ska ses över årligen så att de hålls uppdaterade med tanke på fiskbeståndens tillstånd. Samtidigt vill man se till att fisket i Tana älv är hållbart och ta hänsyn till den kommande fiskeperiodens förväntningar. Bestämmelserna tas in i den nationella lagstiftningen genom statsrådets förordning och iakttas i förordningen som innehåller bestämmelser om priserna på fisketillstånd samt om övriga fisketillståndsvillkor.

Mera information:

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2152, tapio.hakaste(at)mmm.fi