Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tenojoen kalastussäännön poikkeuksista ensi kesälle sovittu

Maa- ja metsätalousministeriö
29.3.2018 15.41
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö ja Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö ovat sopineet ensimmäistä kertaa poikkeuksista Tenon kalastusääntöön vuodelle 2018. Tenojoen kalastussopimukseen kuuluu samankaltainen joustomahdollisuus kalastussäännön määräyksiin, kuin mitä on sovellettu Ruotsin kanssa Tornionjoella jo useita vuosia.

Kalastussääntöön tehtävien poikkeusten edellytyksenä on kalakantojen riittävän hyvä tila poikkeusten kannalta. Suomalais-norjalaisen Tenon lohikantojen tutkimusryhmän arvion perusteella lohikantojen tilassa ei havaittu suuria muutoksia vuonna 2017, joten lohikantojen heikentynyt tila oli otettava huomioon kalastusmääräyksissä. Tästä syystä neuvotteluissa arvioitiin, että kalastussääntöön oli mahdollista tehdä vain teknisluonteisia parannuksia, joilla ei arvioida olevan vaikutusta lohikantojen tilaan. Esimerkiksi kalastusaikojen muutoksia ei tässä tilanteessa nähty mahdollisiksi.

Useimmat muutosehdotukset saatiin pöytäkirjaan Suomen aloitteesta. Valmistelussa lasten kalastuslupa nähtiin hyvänä ja tarpeellisena uudistuksena, mutta sen sisältöä olisi haluttu laajentaa useissa lausunnoissa. Vastaavasti jokisuualueiden rauhoitusalueiden muutokset nähtiin oikean suuntaisina Näihin määräyksiin olisi haluttu vielä voimakkaampia muutoksia, mutta ne eivät olleet neuvotteluissa mahdollisia. Jokisuukalastuksen rauhoitusalueista sovittiin, että tarpeelliset määräykset tarkastetaan jokisuu kerrallaan ennen kalastuskautta 2019.

Tenojoen kalastussääntöön sovitut vuotta 2018 koskevat tarkennukset:

  • Alle 16 vuotiaille lapsille varataan 330 luvan lisäkiintiö aikuisen luvan yhteyteen. Näitä lupia on mahdollista lunastaa yksi kappale aikuisten lupaa kohti ja niillä saa kalastaa aikuisen seurassa. Aikuisen luvan haltija vastaa myös lapsiluvan saalisilmoituksesta. Lapsiluvat eivät kuluta varsinaista kalastuslupakiintiötä.
  • Jokisuiden kalastuskieltoalueita lyhennetään ylävirran puolelta 50 metriin ja sallitaan kalastus vastarannalta sekä kieltoalueen ohittaminen jokisuun vastarannan läheisyydestä (alle 10 m) ripeästi veneellä vieheet pyynnissä.
  • Norjalla on mahdollisuus siirtää kahden ylimmän kalastusvyöhykkeen rantakalastuslupia enintään 600 kappaletta myytäväksi kolmelle alempana vesistössä sijaitsevalle Norjan kalastusvyöhykkeelle, mikä parantaa lupien saatavuutta myös suomalaisten kalastajien suosimilla alueilla.
  • Veneestä kalastettaessa kaikilla niillä, jotka osallistuvat kalastukseen, myös soutajalla, on oltava kalastuslupa.
  • Lohipatojen patojohteissa saa käyttää samaa materiaalia kuin edelliskaudella.  Paksumpihavasmateriaali tulee käyttöön vuonna 2019.
  • Paikkakuntalaisen vapakalastusluvalla ja yleisellä paikkakuntalaisluvalla kalastavien henkilöiden on toimitettava saalisraportti syyskuun alkuun mennessä ja kalastuskauden kuluessa tapahtuva raportointi tehdään mahdolliseksi.
  • Mahdollisuutta myöntää hakemuksesta poikkeuslupia tieteellistä tutkimusta varten koskevaa pykälää muotoiltiin yleisemmäksi. 

Neuvotteluja varten kalastussäännön poikkeusehdotuksia käsiteltiin useissa eri yhteyksissä syksyn aikana. Lisäksi niitä arvioitiin Suomen ja Norjan välisessä Tenon lohikantojen hoitotyöryhmässä, jonka työskentelyyn osallistuivat myös Tenon kalastusoikeuden haltijoiden edustajat sekä Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus.

Hoitotyöryhmä teki esityksen poikkeamistarpeista ministeriöiden väliselle kokoukselle helmikuun alussa.  Lisäneuvottelujen jälkeen saavutettiin ehdotus pöytäkirjaksi, josta pyydettiin lausuntoja 23.2.-15.3.2018. Saamelaiskäräjien kanssa on neuvoteltu kalastussäännön poikkeamistarpeista saamelaiskäräjälain mukaisesti kolmesti prosessin eri vaiheissa.

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan jatkossakin vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus Tenojoella on kestävää ja voidaan ottaa huomioon tulevan kalastuskauden kokemukset. Määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella ja otetaan huomioon asetuksessa, jolla määrätään Tenon kalastuslupien hinnat ja muita kalastuslupien ehtoja.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 16 2152, tapio.hakaste(at)mmm.fi

Neuvotteluissa sovittu pöytäkirja 
Beavdegirji (neuvotteluissa sovittu pöytäkirja pohjoissaameksi)