Hoppa till innehåll
Media

En remissomgång om behoven att revidera fiskestadgan för Tana älv

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2020 9.40 | Publicerad på svenska 23.2.2020 kl. 11.24
Pressmeddelande

Finland och Norge ska snart inleda förhandlingar om revideringen av den tidsbestämda fiskestadgan som är en del av fiskeavtalet för Tana älv. Därför vill jord- och skogsbruksministeriet få in åsikter om behoven att revidera fiskestadgan.

Ministeriet ber om motiverade förslag till ändringar i fiskestadgan för Tana älv. Förslagen ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet senast den 2 mars 2020 via utlåtandetjänsten.

Av konsekvenserna av fiskeavtalet för Tana älv ur olika parters synvinkel har gjorts en extern bedömning.  Rapporten är en del av den bredare bedömningen av konsekvenserna av det fiskeavtal för Tana älv som Finland och Norge ingick den 1 maj 2017. I rapporten har sammanställts olika parters synpunkter på hur avtalet fungerar och på dess konsekvenser.

För rapporten intervjuades 29 personer som på ett täckande sätt representerar aktörerna i fiskeavtalet för Tana älv. Rapporten innehåller de intervjuade personernas åsikter om behoven att ändra fiskeavtalet samt om processen för att revidera fiskestadgan och om medverkan i processen.

Trots rättsliga meningsskiljaktigheter har det identifierats ett flertal möjligheter att minska de olägenheter som följer av avtalet och förbättra nuläget ur olika parters synvinkel utan att oskäligt riskera laxbestånden. Sådana åtgärder är till exempel

- stöd för att bevara det traditionella fisket och den tillhörande kulturen

- att främja familjernas gemensamma fiske

- att underlätta fisket efter andra fiskarter, såsom harr

- att undersöka fångstkvoter som ett regleringsalternativ

- att utveckla fiskekortsförsäljningen i praktiken

- att öka informationen om dödligheten under laxens havsandring och orsakerna till den

Att innehavarna av fiskerättigheter deltar i förhandlings- och bedömningsprocesserna är ett viktigt sätt att öka acceptansen för avtalet bland allmänheten.

Ministeriet har för avsikt att fortsätta att engagera parterna i processen för att revidera fiskestadgan bland annat genom workshoppar. Mer information om dem ges senare.

Ytterligare information:
Tapani Hakaste, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2152, fornamn.efternamn@mmm.fi

Länkar:
Förslagen till revidering av fiskestadgan för Tana älv kan lämnas in i utlåtandetjänsten.
Publikation: Konsekvenserna av fiskeavtalet för Tana älv: utvärdering av hur avtalet fungerar ur olika parters synvinkel