Hoppa till innehåll
Media

Sanna Sihvola skriver om landskapsreformen
Från lägesbild till utvecklingsbild - kunden i centrum

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2018 15.00 | Publicerad på svenska 12.2.2018 kl. 10.05
Nyhet

Just nu håller statsrådet och landskapen på att skapa en ny typ av växelverkan. Under våren ska parterna träna och testa färdigheterna i den nya växelverkan.

Ledningen och experterna vid jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket inledde arbetet i landskapen i början av året. Simuleringar av diskussioner om regionutveckling pågår som bäst. I februari inleds simuleringar av samråd enligt 13 § i landskapslagen under ledning av finansministeriet. Före samrådet vill finansministeriet få ministeriernas rapporter över det egna förvaltningsområdets uppgifter och kostnader. Statsrådet sammanställer erfarenheterna och förbättrar processen för växelverkan utifrån informationen.

Vi behöver en gemensam bild av utvecklingen

Livsmedels- och naturresursområdets nuvarande uppgifter övergår från regionalförvaltningen och kommunerna till landskapen. Till landskapen övergår också 2 000 anställda. Dessa experter fortsätter sitt goda arbete i den nya organisationen till sektorns och invånarnas fördel. 

EU:s direktstöd till jordbruket och medlen för att utveckla landsbygden utgör 70 procent av Finlands alla inkomster från EU. I genomsnitt får Finland tillbaka 864 miljoner euro per år.  Livsmedelssektorn sysselsätter 400 000 personer. Det främsta målet är att vi får ren och trygg inhemsk mat och kan använda den livskraftiga landsbygdens naturresurser på ett hållbart sätt även i framtiden.

I fortsättningen kommer landskapen, jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket* att ha landskapsspecifika samråd varje höst. Målet är att skapa en gemensam bild av utvecklingen i livsmedels- och naturresursområdet. Vi behöver både en nationell och en landskapsspecifik bild av utvecklingen inom sektorn. Hur står det till med jordbrukaren? Vilka är landsbygdsutvecklingens behov och mål? Har vi fungerande veterinärtjänster och har vi säkerställt livsmedlens trygghet? Hur har vi främjat användningen av vattendrag samt fiskpassage? Vilka förväntningar har landskapen när det gäller att utveckla livsmedels- och naturresursområdet, lagberedningen och inflytandet i EU?

Utifrån utvecklingsbilden ska jord- och skogsbruksministeriet ta fram en rapport över livsmedels- och naturresursområdets läge och behov som tas in i planen för de offentliga finanserna. Planen utarbetas under ledning av finansministeriet. Det viktigaste är att invånarna får service. 

Delad information och kunnande

Jord- och skogsbruksministeriet fick beröm för att ministeriet byggt upp samarbete med landskapen på ett aktivt sätt. De tre möten som hölls i början av året samlade många deltagare som diskuterade livligt. Det utbetalande organets uppgifter är en fråga som måste utredas ytterligare. Landsbygdsverket ordnar utbildning om detta. Vi ska tillsammans se till att det nya sättet att organisera uppgifterna får godkänt av EU-kommissionen.

Ett smidigt samarbete mellan landskapen är också ett viktigt samtalsämne. Att säkra tillräcklig kompetens när det gäller vatten- och fiskeuppgifter och förvalta vattendrag som löper över landskapsgränserna kräver ett intensivt samarbete mellan landskapen.

Informationshantering och -ledning är av största vikt. Det finns stora mängder data för att ta fram en utvecklingsbild. I det fortsatta arbetet måste vi noggrant överväga vilken information är väsentlig och vilken plattform vi använder för att bygga kunskapsunderlaget.

Centralförvaltningens stöd till landskapen är starkt också framöver: Livsmedelsverket skapar informationssystem för landskapen i frågor som gäller jordbruk och landsbygdsutveckling. Verksamhetsområdets ämbetsverk och inrättningar (Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, Finlands viltcentral och Lantmäteriverket) kommer att ha nära samarbete med landskapen som får tillgång till den information som dessa producerar.

* Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och delar av Lantmäteriverket ska bilda ett nytt verk, Livsmedelsverket, som inleder verksamheten den 1 januari 2019.

Ta del av diskussionerna mellan jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och landskapen. Materialet och videor från mötet i Tammerfors den 26 januari finns här: http://mmm.fi/maakuntauudistus/simuloinnit

Sanna Sihvola
konsultativ tjänsteman
jord- och skogbruksministeriet