Hoppa till innehåll
Media

Kravet på revision gäller inte längre för små samfällda skogar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2011 10.41
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar. Enligt propositionen befrias små samfällda skogar från kravet på revision. På revision av delägarlag för samfällda skogar tillämpas revisionslagen och lekmannarevisionen slopas.

Enligt propositionen behöver man inte välja revisorer eller förrätta en revision om omsättningen eller en motsvarande avkastning i den samfällda skogens delägarlag varken under den räkenskapsperiod som har löpt ut eller den som omedelbart föregår denna har överstigit 200 000 euro. Avsikten är att lagen träder i kraft vid ingången av år 2012.

En lagstadgad revisionsskyldighet rör i fortsättningen de ca 50 största samfällda skogarna.

Genom ändringen vill man att allt fler ska välja samfälld skog som skogsbruksform. Befrielsen från kravet på revision förbättrar verksamhetsförutsättningarna för smärre samfällda skogar och minskar obligatoriska kostnader. Delägarlagen kan dock välja revisorer om de tror att den nytta som revisionen medför är större än revisionskostnaderna.

Samfällda skogar är ett gemensamt område för flera skogsföretag där man brukar skog på ett hållbart sätt. I nuläget finns det knappa 200 samfällda skogar i vårt land. År 2010 bildades 21 nya samfällda skogar med en genomsnittlig storlek på 404 hektar.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

regeringsrådet Vilppu Talvitie, tfn 040 139 52 90

Jari Koskinen