Hoppa till innehåll
Media

Tilläggsbudgeten innehåller anslag för ersättning av skador inom renhushållningen, beskogning av impedimentmark samt för främjande av fiskerinäringen  

Utgivningsdatum 27.5.2021 12.03 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 16.19
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 27 maj 2021 att i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 reservera anslag för ersättning av de skador som orsakats renhushållningen vintern 2019 – 2020. Tilläggsanslag reserveras också för främjande av fiskerinäringen, Livsmedelsverkets informationssystemprojekt och för kostnaderna för provtagning för covid-19. Vidare innehåller budgeten anslag och fullmakter för landsbygdsfondens återhämtningsåtgärder 2021. Även alternativen till fortsatt utveckling av torvutvinningsområdena ska utredas och beskogning av impedimentmark främjas.  

- Tilläggsanslagen ska hjälpa naturresursnäringarna, såsom renhushållningen och fiskerinäringen, samt landsbygden att ta sig ut ur coronakrisen. Ytterligare bevillningsfullmakt anvisas också för beskogningsstöd som visat sig vara populärt. En viktig åtgärd är också stödet till torvföretagare för att planera utvinningsområdenas eftervård och fortsatt användning, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ersättningar enligt renskadelagen betalas för första gången på grund av skador 

Vintern 2019 – 2020 var snöförhållandena högst ovanliga i renskötselområdet jämfört med förhållandena under de senaste 10 åren. Enligt jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets utredningar var förhållandena sådana att ersättningar enligt renskadelagen kunde föreslås på basis av dem. Statsrådet konstaterade att det är fråga om förhållanden som ger rätt till ersättning. I tilläggsbudgeten reserveras 6 miljoner euro för detta ändamål. Det är första gången som ersättningar enligt renskadelagen betalas på basis av skador. 

Fart åt fiskerinäringens återhämtning 

Fiskerinäringens återhämtning ska förbättras genom att det anslag som anvisades för coronakrisstödet i den andra tilläggsbudgeten för 2020 kan användas också för återhämtningsåtgärder. Av det anslag som överfördes från i fjol anvisas cirka 6 miljoner euro via Europeiska havs- och fiskerifonden till fiskerinäringens tillväxtprojekt som baserar sig på nya innovativa lösningar samt på användning av outnyttjade resurser och råvaror.

Ersättning för Livsmedelsverkets kostnader för covid-19-testning 

Livsmedelsverkets omkostnader ökas med 1 144 000 euro. I summan ingår bland annat ersättning för de extra kostnader som föranleds av provtagning på pälsdjur på grund av coronavirusläget och ett anslag för utrustning och automation av laboratorietjänster som bidrar till testning av covid-19 samt för databehandlingens behov. Av anslaget anvisas cirka 600 000 euro för informationssystemprojekt. 

Anslag för bostadsdatasystemets andra fas 

Lantmäteriverkets omkostnader ökas med 999 000 euro. Genom tilläggsanslaget bereder verket sig i anslutning till EU:s återhämtnings- och resiliensplan att betala utgifter för bostadsdatasystemets andra fas, vilket bidrar till att genomföra EU:s rekommendationer till Finland om att inrätta ett positivt kreditupplysningsregister. 

Fortsatt användning av torvutvinningsområden utreds och beskogning främjas 

Torvföretagare uppmuntras till att utveckla ny affärsverksamhet. I anslutning till detta anvisas jord- och skogsbruksministeriet ett anslag på 750 000 euro för att ta fram en utredning och ett infopaket om alternativen till fortsatt användning av torvutvinningsområdena.  

För beskogning av gamla torvutvinningsområden samt av åkrar och andra öppna områden som inte längre används för jordbruksproduktion anvisas ett tilläggsanslag på 900 000 euro och fullmakten att bevilja beskogningsstöd utökas med sammanlagt 11 miljoner euro. Ökningen gör det möjligt att inleda beskogningsåtgärder på en areal på cirka 4 360 hektar.

Stöd för lokalt ledd utveckling av landsbygden 

För regionalt och lokalt ledd utveckling av landsbygden ombudgeteras sammanlagt drygt 99 miljoner euro oanvända medel från 2018, 2019 och 2020 för att se till att programperioden 2014 - 2020 kan genomföras fullt ut.

Anslag och fullmakter för landsbygdsfondens återhämtningsåtgärder 2021  

Det finländska fastlandets andel av landsbygdsfondens återhämtningsfinansiering som helfinansieras av EU, uppgår till sammanlagt 207,5 miljoner euro. Av denna summa anvisades i tilläggsbudgeten sammanlagt cirka 91,6 miljoner euro för år 2021. Ytterligare fattades det beslut om en ökning av bevillningsfullmakterna med sammanlagt 56 miljoner euro. Av denna summa avsätts 25 miljoner euro för investeringsunderstöd, 20 miljoner euro för företagsfinansiering, 8 miljoner euro för bredbandsinvesteringar samt 3 miljoner euro för innovations- och samarbetsåtgärder. År 2021 används landsbygdsfondens återhämtningsfinansiering också för att betala miljöersättningar och stöd för ekologisk produktion.

Ytterligare information:

Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050478 0226, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn(at)tem.fi (markanvändning och klimat)
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 02951 62022, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Vesa Vuorimaa, kommunikationsexpert, tfn 02951 62466, fornamn.efternamn(at)mmm.fi (utdelning av pressmeddelanden)

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Djur och växter EU och internationella frågor Fiskar Forskning och utveckling Jari Leppä Landsbygd Lantmäteri och geografisk information Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Vatten Vilt