Hyppää sisältöön
Media

Porotalouden talvituhoihin, metsitykseen ja elinkeinokalatalouden edistämiseen rahoitusta lisätalousarviossa

Julkaisuajankohta 27.5.2021 12.03
Tiedote

Hallitus on 27.5.2021 päättänyt vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossaan rahoituksesta talven 2019-2020 porotaloudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Lisärahoitusta ohjataan myös elinkeinokalatalouden edistämiseen sekä Ruokaviraston tietojärjestelmähankkeille sekä koronatestauksesta aiheutuneisiin kuluihin. Lisäksi budjetoidaan maaseuturahaston vuoden 2021 elpymistoimien määrärahat ja valtuudet sekä selvitetään turvetuotantoalueiden jatkokehitysvaihtoehtoja ja edistetään joutoalueiden metsitystä. 

- Lisätalousarviolla tuetaan luonnonvaraelinkeinojen, kuten poro- ja kalatalouden sekä maaseudun elpymistä koronapandemiasta. Myös suosituksi osoittautuneeseen metsitystukeen osoitetaan lisää myöntövaltuutta. Tärkeä toimenpide on myös turvetuottajien tukeminen tuotantoalueiden jälkihoidon ja -käytön suunnittelussa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Porovahinkolain mukaisia korvauksia maksetaan ensimmäisen kerran tuhojen perusteella 

Talven 2019-2020 lumitilanne oli täysin poikkeuksellinen poronhoitoalueella verrattuna olosuhteisiin edellisten 10 vuoden aikana. Maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen tekemien selvitysten perusteella olosuhteet olivat sellaiset, että niiden perusteella voitiin esittää porovahinkolain mukaisia korvauksia. Valtioneuvosto totesi olosuhteiden olleen korvaukseen oikeuttavat. Lisätalousarviossa vahinkojen korvaamiseen varataan 6 miljoonaa euroa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun porovahinkolain mukaisia korvauksia maksetaan tuhojen perusteella. 

Elinkeinokalatalouden elpymistä vauhditetaan

Elinkeinokalatalouden elpymistä koronavirusepidemiasta vauhditetaan mahdollistamalla vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa kalatalouden koronakriisitukeen osoitetun määrärahan käyttämisen myös elpymistoimenpiteisiin. Viime vuodelta siirtyneestä määrärahasta kohdennetaan noin 6 miljoonaa euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta kalatalouden yritysten kasvuhankkeisiin, jotka perustuvat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin sekä hyödyntämättömien resurssien ja raaka-aineiden käyttöön.

Ruokaviraston koronatestauskuluja korvataan

Ruokaviraston toimintamenoja lisätään 1 144 000 eurolla sisältäen muun muassa koronavirustilanteen johdosta tehtyjen turkiseläinten testausten aiheuttamien lisäkulujen korvauksen ja määrärahan koronatestausta tukevien laboratoriopalveluiden laite- ja automaatio sekä datankäsittelyn tarpeisiin. Määrärahasta noin 600 000 euroa osoitetaan tietojärjestelmähankkeisiin. 

Huoneistotietojärjestelmän toiseen vaiheeseen rahoitusta

Maanmittauslaitoksen toimintamenoja lisätään 999 000 eurolla. Lisärahoituksella varaudutaan osana EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmaa maksamaan huoneistotietojärjestelmän toisen vaiheen menoja, millä osaltaan toteutetaan EU:n Suomelle antamia maakohtaisia suosituksia positiivisen luottotietorekisterin rakentamisesta. 

Turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä selvitetään ja metsitystä edistetään 

Turvealan yrittäjiä tuetaan uuden liiketoiminnan kehittämisessä ja tähän liittyen MMM:lle osoitetaan turvetuotantoalueiden jatkokäyttövaihtoehtoja koskevan selvityksen ja tietopaketin laatimiseen 750 000 euron määräraha.  

Käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden sekä maataloustuotannon ulkopuolelle jääneiden peltojen ja muiden avointen alueiden metsitystä edistetään kohdistamalla joutoalueiden metsitykseen 900 000 euron lisämääräraha sekä lisäämällä metsitystuen myöntämisvaltuutta yhteensä 11 miljoonalla eurolla. Valtuuden lisäys mahdollistaa metsitystöiden käynnistämisen noin 4360 hehtaarin pinta-alalla.

Paikallista maaseudun kehittämistä tuetaan

Alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen uudelleen budjetoidaan yhteensä runsaat 99 miljoonaa euroa vuosilta 2018, 2019 ja 2020 käyttämättä jääneitä varoja ohjelmakauden 2014 - 2020 täysimääräisen toimeenpanon varmistamiseksi.

Maaseuturahaston vuoden 2021 elpymistoimien määrärahoja ja valtuuksia budjetoitiin 

Manner-Suomen osuus EU:n kokonaan rahoittamasta maaseuturahaston elpymisrahoituksesta on yhteensä 207,5 miljoonaa euroa, josta lisätalousarviossa budjetoitiin vuoden 2021 osuutena yhteensä noin 91,6 miljoonaa euroa. Lisäksi päätettiin yhtensä 56 miljoonan euron myöntövaltuuksien lisäyksestä, josta 25 miljoonaa euroa kohdistuu investointiavustuksiin, 20 miljoonaa euroa yritysrahoitukseen, 8 miljoonaa euroa laajakaistainvestointeihin sekä 3 miljoonaa euroa innovaatioihin- ja yhteistyötoimiin. Vuonna 2021 maaseuturahaston elpymisrahoitusta käytetään myös ympäristökorvausten ja luonnonmukaisen tuotannon tuen maksamiseen.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Annukka Kimmo, p. 050 478 0226, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi(at)tem.fi (maankäyttö ja ilmasto)
talousjohtaja Jukka Nummikoski, p. 02951 62022, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
viestintäasiantuntija Vesa Vuorimaa, p. 02951 62466, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi (tiedotejakelu)

Halllituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Jari Leppä Kalat Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Riista Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen Vesi