Hoppa till innehåll
Media

Tillväxtökning genom förädlat skogsodlingsmaterial (MEKANEN)

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Naturresursinstitutet

Projektbeskrivning

Löptid: 2020–2022

Klimatförändringen kommer sannolikt att påverka skogarnas tillväxt och risken för skador. Att förbättra skogstillväxten och därigenom kolupptaget i det föränderliga klimatet kräver att skogarna är friska och mångfaldiga. Vissa av våra träslag kommer att klara sig bättre än andra, och samtidigt kan det bli möjligt att använda nya arter. Andelen odlingsarealer för andra trädslag än gran och tall har varit låg under hela 2000-talet.

Tillväxten och kolupptaget i skogarna kan ökas också genom att öka andelen förädlat skogsodlingsmaterial. Till exempel förädlat tallfrö ger en 15–25 procent högre volymtillväxt jämfört med beståndsfrö. Vid skogssådd kan förädlat frö inte användas på alla områden på grund av att dess dåliga grobarhet kräver stora utsädesmängder per hektar.

Syftet med projektet är att:

  • ta fram information om hur diversifieringen av virkesförrådet kan användas som metod för anpassning till klimatförändringen.
  • säkerställa proveniens och hållbar användning av inhemska ädellövträd i framtiden.
  • förbättra plantuppslaget på såddytor med tall med bättre såddmetoder och därigenom öka användningen av förädlat tallfrö vid skogssådd med tall.

Genom projektet fås ny information bland annat för den politiska styrningen och för kartläggning av forskningsbehovet. Information om olika trädslags användbarhet kan användas för trädslagsval vid beslut om skogsodlingsåtgärder. Ytterligare kan man ta fram nya maskinella såddmetoder som förbrukar mindre frö. Minskad fröförbrukning innebär mindre förnyelsekostnader och följaktligen ett lönsammare skogsbruk.

Genom projektet genomförs de klimatmål för markanvändningssektorn som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025 och i regeringsprogrammet.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)