Hoppa till innehåll
Media

Åtgärdsprogram för underlättande av marknadsläget inom jordbrukssektorn diskuteras i rådet för jordbruk och fiske

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2016 15.15
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder till sitt första möte under Slovakiens ordförandeskapsperiod i Bryssel den 18 juli 2016. Teman för mötet är marknadsläget inom jordbrukssektorn och åtgärderna för att underlätta situationen. Finland representeras vid mötet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Rådet fortsätter diskussionen om det svåra marknadsläget inom jordbrukssektorn, och kommissionen lägger fram ett åtgärdspaket till rådet för att underlätta situationen. Stödpaketet följer stödpaketet från hösten 2015 och de åtgärder som vidtogs i mars 2016 för att underlätta marknadskrisen. Marknadsläget har diskuterats flera gånger under början av året vid både särskilda jordbrukskommitténs och rådets möten. Ännu finns det ingen officiell information om stödpaketets storlek.

Minister Tiilikainen välkomnar kommissionens meddelande om ett nytt stödpaket:

– Jag är ense med kommissionen om att stödpaketet och marknadsåtgärderna i första hand ska gälla mjölkproducenterna. Det är viktigt att marknaden i EU fås i balans.  I fördelningsgrunderna för producentspecifika stöd ska man beakta hur stor medlemslandets relativa andel av export till Ryssland varit före utförselförbudet och den relativa betydelse mjölkproduktionen har med tanke på medlemslandets avkastning från jordbruksnäringen. Dessutom ska man stödja de medlemsländer där skillnaden mellan mjölkpriset och produktionskostnaderna, dvs. den andel som tillfaller producenten, är liten.

Ministrarna diskuterar också en förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken och i synnerhet en förenkling av förgröningsåtgärderna. Finland anser att kommissionens betoning på att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken är ytterst välkommen. De förslag till ändring av förgröningsstödet som kommissionen lagt fram skulle dock knappast alls förenkla genomförandet av förgröningsstödet i Finland, eftersom man i Finland ursprungligen genomförde förgröningen enligt en så enkel modell som möjligt. Finland understöder inte att vissa stödvillkor stramas åt endast på basis av ett års erfarenhet.

Dessutom kommer kommissionen att till rådet lämna en översikt över de frågor som gäller handel med internationella jordbruksprodukter, och rådet kommer att föra en diskussion om saken. EU för som bäst bilaterala handelsförhandlingar med flera länder eller grupper av länder. Kommissionens analys av hurudana totala effekter de olika förhandlingsprocesserna har för jordbruket väntas bli klar i september.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk