Hoppa till innehåll
Media

Fisket vid Torne älvs mynning anpassas till laxförordningen och gränsälvsöverens

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2008 9.55
Pressmeddelande -

Jord – och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som ändrar fisketiderna på havsområdena som omfattas av gränsälvsöverenskommelsen för Torne älv. Ändringen träder ikraft 18.6. Den baserar sig på en tillfällig lösning som nåtts under gränsälvsförhandlingarna, enligt vilken bägge länder nationellt besluter om inledningstidpunkten för laxfisket.

Enligt förordningen kan yrkesfiskare inleda laxfisket 27.6. Fisket är begränsat till två storryssjor fram till 3.7. Därefter inleds laxfisket i två treveckors perioder, först med fem ryssjor till 4.7 och därefter med åtta ryssjor till 25.7. Från och med den 15 augusti är antalet ryssjor inte begränsat. Begränsningen som gäller yrkesfiskare baserar sig på principen om begränsat och utjämnat fiske i den s.k. laxförordningen som statsrådet utfärdade i våras. Laxfisket upphör 15.9 och öringfisket 31.8.

Yrkesfiskarna får fånga andra fiskarter än lax och öring med två ryssjor från och med 22.6. Vid fångst som äger rum innan 3.7 skall fiskeredskapen vara utrustade med spärrnät för lax och öring eller med fiskhus som lämpar sig för fångst av siklöja/strömming. Eventuella laxar och öringar som fastnar i fiskeredskapen skall under fredningstiden befrias dagligen. Dessutom skall yrkesfiskarna rapportera sina fångstuppgifter till fiskerimyndigheterna. Uppgifterna kommer att användas när gränsälvsförhandlingarna återupptas senare under året.

Under gränsälvsförhandlingarna i maj kom man överens om att sommaren 2008 är en prövotid när man samlar erfarenheter om spärrnät och användning av andra fiskeredskap än sådana som lämpar sig för lax- och öringfiske. Målsättningen är att det egentliga gränsälvsavtalet skall finslipas med hjälp av dessa erfarenheter. Målsättningen är även att en laxräknare skall placeras i Torne älv för att få närmare information om antalet vandrande laxar och om vandringstidpunkten. Under förhandlingarna med Sverige kom man också överens om att ordna en gemensam effektiverad fiskeövervakning på området redan från och med denna sommar.

Mer uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
Konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0400 392011