Hoppa till innehåll
Media

Tre nya specialstödsavtal inom miljöstödet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2008 10.47
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag en förordningsändring som fastslår villkoren för tre nya specialstödsavtal inom systemet med miljöstöd. Europeiska unionens kommission godkände i mitten av april de ändringar som Finland hade föreslagit i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013.

De tre nya specialstödsavtalen gäller effektiviserad minskning av näringsbelastningen, placering av flytgödsel i åker och långvarig vallodling på torvåkrar. Syftet med effektiviserad näringsbelastning och placering av flytgödsel är att i synnerhet minska jordbrukets näringsbelastning på vattenmiljö. Målet med långvarig vallodling på torvåkrar är att reducera utsläpp av växthusgaser, speciellt koldioxid och dikväve.

Avtalet om effektiviserad minskning av näringsbelastningen löper över fem år och gäller vallodling på åkrar i region A eller B med hög eller mycket hög fosforhalt. För åkrar vid utfallsdiken och vattendrag räcker att fosforhalten är god. Åkrarna får inte gödslas med fosfor, användningen av växtskyddsmedel är också förbjuden. I samband med att växterna anläggs kan jordbrukaren använda en liten mängd kväve. Vall och gräs ska skördas årligen. Avtalet bygger på jordbrukarens plan. Stödet uppgår till högst 347 euro per ha och betalas ut enligt de kostnader och det inkomstförlust som följer av åtgärderna.

Att placera flytgödsel i åker kräver att jordbrukaren sprider ut urinen eller flytgödseln med maskiner som antingen placerar in eller myller ner dessa i jorden. För att få stöd krävs att den utspridda mängden är minst 20 m3 per ha. Om flytgödseln kommer från svin eller nötkreatur är ytspridning av fosforgödsel inte tillåten samma år. Stödet är 56 euro per ha.

När det gäller avtal om långvarig vallodling på torvåkrar krävs att jordbrukaren i tio års tid odlar gräs eller vall på en åker med torv eller mulljord. Växtligheten får inte förnyas genom bearbetning men en direktsådd utan bearbetning är möjlig. Växterna ska skördas varje år. Gödslingen utförs enligt gårdens miljöstödsförbindelser och –avtal. Stödet uppgår till 114 euro per ha för växtodlingsgårdar och 68 euro per ha för husdjursgårdar.

Utöver de nya specialstödsavtalen innehåller förordningsändringen bestämmelser om hur stödberättigandet inom systemet med kompensationsbidrag och miljöstöd kan bytas mellan skiftena. I stödvillkoren har också gjorts vissa preciseringar av teknisk natur. Enligt planerna ska de nya åtgärderna införas under år 2008. Ansökan sker senast i slutet av september. Landsbygdsverket informerar separat om ansökan om dessa stöd.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 09-160 522 29
lantbruksöverinspektör Sini Wallenius, tfn 09-160 542 34