Hoppa till innehåll
Media

Försäkringar mot översvämningsskador

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 10.59
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade i dag beslut om propositionen med förslag till ett nytt system för ersättning av översvämningsskador. Propositionens syfte är att skapa ett försäkringsbaserat skydd mot översvämningsskador på byggnader och lösöre i dem. Avsikten är att republikens president överlämnar regeringens proposition till riksdagen fredagen den 3 december. Propositionen hör till en helhet av lagstiftningsreformer som har till syfte att förbättra beredskapen för förändringar i väder- och vattenförhållandena och de risker som dessa medför.

Reformen av systemet går ut på att de skador som översvämningar i vattendrag förorsakar byggnader och lösöre inte längre efter övergångsperiodens slut 1.1.2014 ersätts av statens medel utan ur försäkringar. Detta ska också gälla för skador på jordbruksbyggnader. Skador på jordbruket som orsakas av översvämningar i vattendrag ska ersättas på samma sätt som i dag från statsbudgeten. Jordbrukets riskhantering och tillgängliga instrument behandlas i samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. För reparation av skador på enskilda vägar kan beviljas bidrag.

Det statliga ersättningsskyddet täcker endast sådana skador som orsakas av översvämningar i vattendrag. Liknande skador på egendom orsakas emellertid också av översvämningar som följer av högt havsvattenstånd och exceptionella regn. När extrema väder- och vattenförhållanden blir allt vanligare förväntas olika översvämningar och översvämningsskador öka. Det är dock inte motiverat att reformera ersättningssystemet så att skador på privat egendom ersätts av offentliga medel i en större utsträckning än man gör i dag.

Det gällande systemet har flera brister. Översvämningsskadelagens bestämmelser kan tolkas på olika sätt, behandling av ersättningarna är administrativt tungt och det går långsamt att få ersättning särskilt under svåra översvämningsår. Det finns flera orsaker som talar för avveckling av det statliga systemet och införande av försäkringar, dvs. kraven på ett jämlikt bemötande av medborgare, behovet att förenkla och påskynda ersättningsbehandlingen, statsekonomiska orsaker och den allmänna principen att det primära ansvaret för egendom och beredskap för skador som förorsakas den ligger hos ägaren.

På den allmänna marknaden har det hittills inte funnits försäkringsprodukter med skydd mot skador som översvämningar i vattendrag orsakar på byggnader och lösöre. Under beredningen av reformen har man därför utrett möjligheterna att förbättra tillgången på försäkringsskydd genom speciallagstiftning. Försäkringsbranschen har godkänt allmänna modellvillkor för försäkringar med skydd mot översvämningar. Två försäkringsbolag har också lanserat den här typens försäkringsprodukter till markanden. Modellvillkoren och de försäkringar som redan nu finns på marknaden uppfyller kraven på skyddet mot översvämningsskador. Därför är det möjligt att utan speciallagstiftning slopa det statliga ersättningssystemet.

För att utvidga utbudet av försäkringsprodukter med skydd mot översvämningar borde försäkringstagare och försäkringsbolag i tillräckligt god tid få information om att liknande skador inte ersätts av statliga medel efter övergångsperioden.

Därför föreslås det att den gällande lagen om ersättande av skador som orsakats av översvämningar upphävs genom en särskild lag som träder i kraft 1.1.2014, dvs. tre år efter att lagen har stadfästs. Lagarna om ändring av lagen om ersättande av skördeskador och lagen om enskilda vägar, som ingår i propositionen, ska träda i kraft samtidigt.

Mer information fråmn jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249