Hyppää sisältöön
Media

Tulvavahinkojen korvaaminen siirtyy vakuutuksiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2010 10.59
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään päättänyt esityksestä tulvakorvausjärjestelmän uudistamiseksi. Esityksen tarkoituksena on saada aikaan yksityisiin vahinkovakuutuksiin perustuva turva rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvien tulvavahinkojen varalta. Tasavallan presidentin on määrä antaa hallituksen esitys eduskunnalle perjantaina 3.12. Esitys on osa lainsäädäntöuudistusten kokonaisuutta, jolla pyritään varautumaan muuttuviin sää- ja vesioloihin ja niistä aiheutuviin riskeihin.

Tulvakorvausjärjestelmä uudistettaisiin siten, että vesistötulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja ei enää 1.1.2014 päättyvän siirtymäajan jälkeen korvattaisi valtion varoista vaan tällaisten vahinkojen varalta tarjolla olevista vakuutuksista. Tämä koskisi myös maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuvia vahinkoja. Vesistötulvista maataloustuotannolle aiheutuvat vahingot korvattaisiin pääosin nykyistä vastaavalla tavalla valtion talousarviosta. Maatalouden riskienhallintaa ja käytettävissä olevia välineitä tarkastellaan kokonaisuutena EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voitaisiin myöntää avustusta.

Valtion korvausjärjestelmän piiriin kuuluvat ainoastaan vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat vahingot. Vastaavia omaisuusvahinkoja aiheutuu kuitenkin myös merenpinnan nousun sekä poikkeuksellisten sateiden synnyttämistä tulvista ja niiden korvaamiseen on jo olemassa vakuutuksia. Sää- ja vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistyessä erilaisten tulvien ja niistä aiheutuvien vahinkojen odotetaan lisääntyvän. Korvausjärjestelmää ei ole kuitenkaan perusteltua uudistaa siten, että yksityisomaisuudelle aiheutuvia vahinkoja korvattaisiin nykyistä laajemmin julkisista varoista.

Nykyisessä korvausjärjestelmässä on useita puutteita. Tulvavahinkolain keskeiset säännökset ovat tulkinnanvaraisia, korvausmenettely on hallinnollisesti raskas ja hakemusten käsittely kestää erityisesti vaikeina tulvavuosina vahingonkärsijöiden kannalta kohtuuttoman kauan. Valtion korvausjärjestelmän lakkauttamista ja vakuutuksiin siirtymistä puoltavat kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset, tarve yksinkertaistaa ja nopeuttaa korvausmenettelyä, valtiontaloudelliset syyt sekä yleinen periaate, jonka mukaan vastuu omaisuudesta ja varautumisesta sille aiheutuviin vahinkoihin on ensisijaisesti omistajalla.

Viime aikoihin saakka Suomessa ei ole ollut yleisesti tarjolla sellaisia vakuutuksia, jotka sisältäisivät turvan erilaisista tulvista rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi. Uudistusta val­mis­­­teltaessa on tämän vuoksi selvitetty mahdollisuuksia edistää tulvavakuutusturvan saatavuutta erityislainsäädännön avulla. Valmistelun kuluessa vakuutusalalla on hyväksytty tulvavakuutusturvan sisältävien vakuutusten yleiset malliehdot, ja kaksi vakuutusyhtiötä on tuonut markkinoille tulvaturvaa sisältäviä vakuutustuotteita. Malliehdot ja jo tarjolla olevat vakuutustuotteet vastaavat valmistelun aikana tulvavakuutusturvalle määriteltyjä vaatimuksia, minkä vuoksi korvausten maksaminen valtion varoista on mahdollista lopettaa ilman erityislainsäädäntöä.

Tulvavakuutustuotteiden tarjonnan lisäämiseksi vakuutuksenottajien ja vakuutusyritysten tulisi saada riittävän ajoissa tieto siitä, että vastaavia vahinkoja ei enää siirtymäajan jälkeen korvata valtion varoista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että tulvavahinkolaki kumottaisiin erillisellä lailla, joka tulisi voimaan 1.1.2014 eli noin kolmen vuoden kuluttua lain vahvistamisesta. Ehdotukseen sisältyvät lait satovahinkolain ja yksityistielain muuttamisesta tulisivat voimaan samanaikaisesti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249