Hoppa till innehåll
Media

Forskare väl insatta i principerna för att förbättra försöksdjurs välbefinnande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2016 16.43
Pressmeddelande

Merparten av forskare som använder försöksdjur är väl insatta i 3R-principerna, dvs. att ersätta, minska och förfina djurförsök, och i de metoder som främjar dessa. Enligt forskare är dessa principer en viktig metod att förbättra djurs välbefinnande. Detta framgår av delegationens för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och jord- och skogsbruksministeriets enkätstudie, vars syfte var att utvärdera tillämpningen av 3R-principerna i forskning som omfattar djurförsök

Än så länge är det inte möjligt att helt avstå från att använda djur eftersom den information som djurförsök ger kan inte med dagens metoder fås på något annat sätt. Även djurtester behövs fortfarande för tills vidare förutsätter lagbestämmelserna användning av djur för att säkra människors, djurs och miljös säkerhet. Målet att helt avstå från djurförsök nås inte på länge trots att det är EU:s slutliga mål.

Djurförsök kan ersättas med andra metoder antingen helt eller delvis. Enligt enkätstudien använder man redan nu mycket cell- och vävnadsmodeller i biomedicinsk forskning. Samtidigt med forskning som omfattar djurförsök görs forskning på cellnivå, då de olika metoderna kompletterar varandra.

Enligt studien är antalet djur som används för undervisningsändamål mycket lågt. De som måste kunna tekniker som förutsätter användning av djur får undervisning i dessa tekniker.

Utbildning och djurskyddsgrupper i nyckelroll

Tillämpningen av 3R-principerna förbättras i försöksdjursanläggningar med hjälp av djurskyddsgrupper och utbildning. Vid forskarutbildningen ligger fokusen på forskningsmetoder och verksamhetsstyrande principer samt på vetenskaps- och anläggningsspecifika kurser. Enligt enkäten upplever forskarna att de behöver mer utbildning när det gäller t.ex. att använda cell- och vävnadsmodeller, djurmodeller och statistiska metoder. Verksamhetsutövarnas djurskyddsgrupper följer upp och ger anvisningar för verksamheten i sina egna enheter.

Enkäten besvarades av 192 forskare som använder djur i experimentsyfte eller som är insatta i den forskningen. Svarspersonerna utgör en ca tiondedel av forskarna i Finland. Underlaget för enkätstudien är delegationens för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, som inrättades år 2013, uppgift att följa upp och bidra till tillämpningen av 3R-principerna vid användningen av försöksdjur. 

Mer information: 
Outi Vainio, professor i veterinärmedicin, Helsingfors universitet, tfn 050 415 5251, fornamn.efternamn@helsinki.fi
Tiina Pullola, veterinäröverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 108, fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter