Hoppa till innehåll
Media

Undersökning: Finländarna hoppas att landsbygden ska förbli livskraftig även i framtiden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2016 9.01
Pressmeddelande

En klar majoritet av finländarna anser att en livskraftig landsbygd är till nytta för hela landet. Denna åsikt har 72 % av hela befolkningen, 76 % av de små och medelstora företagarna och 94 % av lantbruksproducenterna.

Detta framgår av en TNS Gallup som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra. Närmare 3 000 finländare deltog i undersökningen. I undersökningen utreddes hur väl finländarna känner till de möjligheter och effekter Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kan ge. I programmet ingår bland annat miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag (LFA) och stöd för djurens välbefinnande. Med medel ur landsbygdsprogrammet stöds även utveckling av näringar och service på landsbygden.

Tillväxtfonden erbjuder möjligheter för företagare

– Jordbruksfonden är en betydande tillväxtfond. Det är ändå inte många företagare som känner till att stöd inom ramen för jordbruksfonden inte delas ut endast till lantbruksföretagare, utan också till andra som bedriver företagsverksamhet på landsbygden. Av Finlands yta räknas 95 procent som landsbygd, så på denna yta bedrivs det nog en hel del förestagsverksamhet, säger Taina Vesanto, som är lantbruksråd på jord- och skogsbruksministeriet. 

Enligt undersökningen känner 60 % av de små och medelstora företagarna på landsbygden inte till stödmöjligheterna inom EU:s landsbygdsfinansiering. Endast 3 % av de små och medelstora företagarna uppgav att de hade fått finansiering genom landsbygdsprogrammet.

– I synnerhet unga företagares kännedom om de möjligheter som landsbygdsprogrammet ger bör förbättras. För att finländarnas önskan om en livskraftig landsbygd i framtiden ska kunna uppfyllas, behöver landsbygden framtida aktörer, innovativa åtgärder och framåtanda, konstaterar Vesanto.

Fram till 2020 står finansiering till ett belopp av nästan två miljarder euro till företagarnas förfogande för investeringar, utveckling och ökat samarbete.

Från idé till projekt

Undersökningen visade att en tredjedel av hela befolkningen har känt till fonden, men att man inte hittat någon lämplig användning för stödet. Vesanto påminner dock om att man kan få hjälp med att utveckla idéer.
– När en idé t.ex. om att utveckla den egna boendemiljön börjar ta form, lönar det sig att modigt ta kontakt med närmaste NTM-central eller Leadergrupp. Med hjälp av sakkunniga kan idéerna konkretiseras till projekt som främjar utvecklingen av landsbygden.

Exempelvis utvecklingsorganisationer, kommuner, företag och invånare kan tillsammans utarbeta lokala, regionala eller internationella projekt i syfte att utveckla näringarna, kunnandet och servicen. Invånarna på landsbygden kan nyttiggöra de stöd som ges inom ramen för programmet för att utveckla trivseln, tillgängligheten eller servicen i sitt område.

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste verktyget för att modernisera landsbygden och främja landsbygdens livskraft. Den pågående programperioden omfattar åren 2014–2020 och den offentliga finansieringen för hela programperioden uppgår till 8,265 miljarder euro.
 

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 0295 16 2405
Eeva-Kaisa Kivistö, informatör, tfn 0295 16 2345
förnamn.efternamn@mmm.fi
 

Ytterligare information om landsbygdsprogrammet till den som söker stöd:
NTM-centralerna och Leadergrupperna

Landsbygd