Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att slakten av hästar fördubblas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2007 10.30
Pressmeddelande -

Den arbetsgrupp som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet föreslår att antalet hästar som slaktas fördubblas jämfört med nuvarande mängd. Slaktkapaciteten behöver ökas speciellt i Östra och Mellersta Finland. Enligt arbetsgruppen ska kapacitetsökningen stödjas genom investeringsbidrag. För arrangerandet av slakttransporterna föreslås ett försöksprojekt. Enligt arbetsgruppen ska marknadsföringen av hästkött främjas så att en ökning av efterfrågan leder till högre priser. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till minister Anttila i dag den 20 september.

Enligt rapporten måste man utveckla andra sätt för slutlig placering av hästkroppar. Informationen om de tjänster som anläggningarna för animaliska biprodukter och krematorierna tillhandahåller måste förbättras liksom även möjligheterna att transportera djuren till anläggningarna. Arbetsgruppen efterlyser aktivare information till hästägarna beträffande olika möjligheter till slutlig placering av hästar. Slakterier, veterinärer och hästägare ska informeras om konsekvenserna av bestämmelserna om medicinsk behandling eller export av kött, som man ofta tror utgör ett hinder för slakt.

Arbetsgruppen har konstaterat att författningen om registrering av hästar som är under revidering i EU torde förutsätta en heltäckande registrering och identitetsmärkning av hästar. Detta bidrar till en trygg slakt och annan slutlig placering av hästar. Arbetsgruppen har också diskuterat negativa och positiva sidor av en pant- eller återvinningsavgift i samband med registreringen av hästar. I det här skedet föreslår arbetsgruppen inte ibruktagande av en avgift, utan kräver en närmare utredning av systemets kostnader och fördelar.

Genomdrivandet av förslagen skulle kosta ca 1,2 miljoner euro under de följande 3–4 åren. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till hur finansieringen ordnas.

Årligen avlivas ca 4 000 hästar i Finland, av vilka 1 000 slaktas för livsmedelsbehov och resten destrueras huvudsakligen genom nedgrävning. Hästslakten i slakterierna begränsas främst av det låga producentpriset på hästkött, den ojämna geografiska fördelningen av hästslakterier i landet, långa och dyra transportresor samt ett ökat intresse för hästar som hobby. Slakten kan även förhindras av att hästen inte är registrerad eller på grund av medicinering.

Arbetsgruppen har bestått av företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Suomen Hippos, Finlands hästägares centralförbund, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK, Hevostietokeskus, Livsmedelsindustriförbundet och Finlands Ryttarförbund.

Rapporten på Internet (på finska):
www.mmm.fi > julkaisut > työryhmämuistiot

Ytterligare information: jord- och skogsbruksministeriet
arbetsgruppens ordförande Veli-Mikko Niemi, chef för livsmedelssäkerhet, tfn (09) 160 52211, 050 367 1039