Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår program för att minska näringsbelastningen från jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2008 13.59
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet föreslår ett program för att minska näringsbelastningen från jordbruket. Miljöstödet skulle styras till känsliga områden, kontrollen över näringsbelastningen förbättras på gårdsbruksenheterna och forskningen inriktas på metoder för att minska näringsbelastningen. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila i dag.

Under de senaste åren har näringsbelastningen minskat avsevärt, men i naturen syns verkningarna först efter en tid. Dessutom har minskningen inte i tillräcklig utsträckning gällt de objekt som är mest kritiska med tanke på miljöeffekterna. Arbetsgruppen har granskat näringsbelastningen från jordbruket och den nuvarande miljöstyrningen med utgångspunkt i samhällsdebatten och forskningsmaterial. Arbetsgruppen föreslår nya insatser så att målen för vattenskyddet kan uppnås mer effektivt än i dagens läge.

Arbetsgruppen anser att uppföljningen av näringsbalansen genast ska lyftas fram som central grundläggande åtgärd för att hantera näringsbelastningen på gårdsbruksenheterna. Genom en aktiv uppföljning av näringsbalansen och optimerad användning av gödselmedel reduceras näringsläckaget på lång sikt.

För att minska näringsbelastningen föreslår arbetsgruppen att man i snabb takt tar fram en modell för anbudstävlan i likhet med den som används vid handel med naturvärden. Med modellens hjälp kunde insatserna styras exakt till de åkerskiften där risken för näringsläckage är störst och förhållandet mellan skyddsåtgärdernas nyttor och kostnader det optimala.

Arbetsgruppen vill revidera systemet med miljöstöd för jordbruket efter år 2013 så att systemet beaktar de känsligaste och mest kritiska områdena. Under nästa programperiod skulle miljöstödssystemet vara kostnadseffektivt och utgå från åkrarnas belastningsrisk, till exempel närheten till vattendrag, åkrarnas lutning och översvämningsbenägenhet.

För att styra stödet anser arbetsgruppen att det bör etableras ett särskilt program för känsliga områden. Inom ramen för programmet kunde åkrar i intensiv odling ”köpas loss” till miljöskydd antingen med de metoder som används vid handeln med naturvärden eller med hjälp av ett förhöjt stöd som dirigerats till området.

Koncentrationer inom husdjursproduktionen borde enligt arbetsgruppen uppmuntras till att få kontroll över punktbelastningen och återanvända näringsämnena med hjälp av effektiv reningsteknologi och metoder för nyttjande av stallgödsel.

När det gäller naturens mångfald föreslår arbetsgruppen bättre stöd och längre avtal för skötsel av vårdbiotoper. Arbetsgruppen vill också satsa på att utveckla ekoproduktionen på gårdarna och inom livsmedelskedjan.

Forskningen bör fokusera på att finna innovativa, riktade lösningar som minskar näringsbelastningen. Arbetsgruppen betonar också produktutveckling och teknologilösningar för att få bukt med klimatförändringen.

I arbetsgruppen har ingått företrädare för olika samhällssektorer. Statssekreterare Raimo Sailas vid finansministeriet har fungerat som arbetsgruppens ordförande.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jarmo Vaittinen, tfn (09) 1605 3303, 040 751 8406