Hoppa till innehåll
Media

Nya åtgärder föreslås som stöd till unga företagare inom renhushållningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2008 11.00
Pressmeddelande -

Den arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt för att reda ut en reform av systemet för finansiellt stöd till renhushållningen föreslår ändringar som i synnerhet rör unga företagare som driver renhushållning. Arbetsgruppen har idag lämnat sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen föreslår att unga företagare inom renhushållningen utöver statslån ska beviljas stöd för anskaffning av ytterligare renar. Stödet skulle beviljas renuppfödare som äger minst 50 livrenar och som har för avsikt att öka antalet livrenar till 80, dvs. gränsen för huvudsaklig utkomst. Stödet skulle beviljas upp till gränsen på 80 livrenar.

Som ett ytterligare incitament skulle unga renföretagare kunna få ett investeringsstöd för anskaffning av motorkälke och terränghjuling. Stödet skulle kunna beviljas företagare under 40 år och med minst 50 livrenar på villkor att de har utfört minst 60 arbetsdagar för renbeteslaget. Arbetsgruppen föreslår även att det nuvarande systemet för startstöd för unga ska fortsätta.

En ny stödform som föreslås är möjligheten att bevilja statslån för byggnad och totalrenovering av arbetsplatsbostäder för idkare av renhushållning och naturnäringar på naturnäringsområdena. För totalrenovering av arbetsplatsbostäder kunde man dessutom få ett finansiellt bidrag.

Arbetsgruppen föreslår ändringar i stödet för anskaffning av motorkälkar och terränghjulingar. De högsta stödbeloppen skulle enligt förslaget gå till de renföretagare som har de högsta utgifterna på grund av renskötseln. Arbetsgruppen vill samtidigt stimulera renskötseln på områden där bristen på arbetskraft är ett men för renhushållningen.

Arbetsgruppen har rett ut olika alternativa stödformer för perioden 2010–2013 enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar. Arbetsgruppen har rett ut vilka kostnadseffekter de olika stödformerna skulle ha och beaktat de förslag som har getts vid de allmänna diskussionsmötena och rådfrågningarna av experter som ordnats med anknytning till lagreformen.

Hannu Linjakumpu från Lapplands TE-central har varit ordförande för arbetsgruppen och konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen från jord- och skogsbruksministeriet har fungerat som vice ordförande. Arbetsgruppen har bestått av representanter från finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Renbeteslagens förbund, Luontaiselinkeinojen liitto (naturnäringsförbundet), Sametinget och Lapplands TE-central.

Mer information:
Arbetsgruppens ordförande, avdelningschefen Hannu Linjakumpu, TE-centralen. Tfn 040 848 1962.
Arbetsgruppens vice ordförande, konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen, jord- och skogsbruksministeriet. Tfn 040 524 6112.
Arbetsgruppens sekreterare, renhushållningsagrologen Keijo Alanko, TE-centralen. Tfn 0400 191 157.
Arbetsgruppens rapport finns på ministeriets webbplats www.mmm.fi.

Sirkka-Liisa Anttila