Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen föreslår nya skattetolkningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2010 10.31
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp föreslår stora satsningar för att förbättra den glesbefolkade landsbygdens ställning. Enligt arbetsgruppen ska man göra skattetolkningarna klarare och ge fler incitament för glesbygdens invånare. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen har gjort upp en lista som innehåller ca 20 punkter med förslag till bl.a. incitament för föreningsverksamheten. Skatteförvaltningen borde arbeta fram kriterier som hjälper att utvärdera glesbygdsföreningarnas allmännyttighet och näringsverksamhet. Arbetsgruppen vill också ändra inkomstskattelagstiftningen så att de reseersättningar som uppkommer i samband med föreningarnas frivilliga arbete kunde höjas.

Vidare föreslår arbetsgruppen att man tar fram en utredning huruvida en arbetslös person som bor på glesbygden, kan ha rätt till det jämkade arbetslöshetsskyddets skyddade belopp.

Enligt arbetsgruppen ska det även inom företagandet skapas nya incitament. Startpengsystemet borde också tillämpas på säsongföretag och deltidsföretagande. Butiksbilverksamheten ska också beviljas bybutiksstöd om ägarföretaget är etablerat i bycentret. Arbetsgruppen vill se en ny form av landsbygdsföretag där företagaren betalar skatt enligt en fri periodisering och kan göra avdrag för resor varje dag mellan etableringsplatsen och etableringskommunens centrum.

Ytterligare vill arbetsgruppen effektivisera spårtrafiken för att trygga tjänsterna och näringsverksamheten. När det gäller att uträtta ärenden, föreslår gruppen s.k. skjutsgarantisystem. Arbetsgruppen begär att Institutet för hälsa och välfärd arbetar fram en utredning om hälsoproblem hos landsbygdsinvånare och möjligheterna att förebygga risker. Man vill också ha en säker och omfattande akutsjukvård för att trygga tillgången till förstahjälp på landsbygden.

För att uppmuntra nyutexaminerade att flytta till glesbefolkade kommuner vill arbetsgruppen införa ett extra ränteavdrag för studielån eller direkta monentära incitament. Det borde också skapas fler arbetspraktikplatser.

Arbetsgruppens förslag bygger på såväl regeringsprogrammet som den landsbygdspolitiska redogörelsen. Statssekreterare Jouni Lind på jord- och skogsbruksministeriet har arbetat som ordförande i gruppen. Gruppen har bestått av företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli, närings- och arbetsministeriet, inrikesministeriet och Finlands kommunförbund.

På den glesbefolkade landsbygden bor över tio procent av landets befolkning, dvs. ca 600 000 människor.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 53323, 050 521 3305