Hoppa till innehåll
Media

Flera verktyg för att förverkliga idéer med mänskligt format överallt i Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2018 15.12 | Publicerad på svenska 12.6.2018 kl. 12.04
Nyhet

Invånarnas och lokalsamhällenas möjligheter att förverkliga utvecklingsidéer ska förbättras överallt, såväl i städerna som på landet, föreslår arbetsgruppen för lokalt ledd utveckling (Community-led Local Development, CLLD) i ett ställningstagande. På detta sätt främjas samarbetet och ges alla utvecklingsverktyg oberoende av var de bor.

Makt och ansvar på gräsrotsnivå i EU-programmen

CLLD-arbetsgruppen sätter som mål att i alla EU-program förstärka en utveckling som går nerifrån uppåt under den kommande EU-finansieringsperioden 2021–2027.  Med ett sådant verksamhetssätt ges människor och samhällen ökad egenmakt. Ett mervärde uppkommer framför allt av det att lokala invånare och andra aktörer ges ansvar och makt att besluta om vad som behöver förändras i det egna området. Det engagerar och inspirerar människor att ge av sin tid, sitt kunnande och sina privata pengar för att utveckla livsmiljön.

Viktiga principer i verksamheten är ett jämlikt partnerskap mellan kommuner, invånare, föreningar och företag vid genomförandet av den lokala strategin. Viktigt är också samarbetet mellan regionerna och internationellt. Verksamhetssättet sporrar till experiment och är ett smidigt sätt att skapa nya företag och tjänster.

 

Målet är en lätt förvaltning och resurser från alla fonder

I de kommande EU-programmen bör denna verksamhet som främjar människors delaktighet finansieras ur alla fonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Arbetsgruppen efterlyser enhetligare och enklare regler för fonderna. Förvaltningen i små projekt måste lättas upp. Målet är att verksamhetssättet i fråga om den lokala utvecklingen under den kommande perioden ska utvecklas och att verksamheten ska få tillräckliga resurser i hela landet.

Perioden 2014–2020 genomförs den lokalt ledda utvecklingen inom alla landsbygdsområden med hjälp av 54 Leader-grupper och 300 miljoner euro i finansiering från landsbygdsprogrammet. I städerna har cirka 70 projekt som har utgått från medborgaraktörer genomförts med finansiering på 15 miljoner euro från programmen för strukturfonderna. I havs- och fiskerifondens operativa program har 9,4 miljoner euro reserverats för de tio grupper som är verksamma inom fiskerinäringen i hela landet.

Den lokalt ledda utvecklingen dryftas under ett läger den 2–3 oktober. Anteckna i din kalender och följ #kehitetäänpaikallisesti.

Mera information:

CLLD-arbetsgruppens ställningstagande 7 juni 2018: Målen för den lokalt ledda utvecklingen 2021–2027

Laura Jänis, CLLD-arbetsgruppens sekreterare, tfn 029 51 62090, laura.janis@mmm.fi

En gemensam grupp för stads- och landsbygdspolitiken främjar samarbetet

Människors egen nära gemenskap är inte geografiskt begränsad utan kan sträcka sig från landsbygd till stad och till andra sidan jorden. Verksamhetssättet lokalt ledd utveckling stöder väl detta gränsöverskridande samarbete  och denna multilokalitet. Stadspolitikens samarbetsgrupp och landsbygdspolitiska rådet tillsatte år 2017 en arbetsgrupp för lokalt ledd utveckling för att främja samarbetet och stärka den lokala utvecklingen.  Ordförande för arbetsgruppen är Jarmo Palm, chef för region- och stadsutvecklingsgruppen vid arbets- och näringsministeriet och Christell Åström generalsekreterare för Landsbygdspolitiska rådet vid jord- och skogsbruksministeriet.

Landsbygd