Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen diskuterar förenkling av jordbrukets stöd- och kontrollsystem

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2008 8.56
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska behandla frågor kring förenkling av jordbrukets stöd- och kontrollsystem. Vidare har ministeriet tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att arbeta med att få fram olika alternativ för utveckling av stödförvaltningen. Arbetet fokuseras i synnerhet på de landsbygdsärenden som kommuner i dag tar hand om. Mandattiden för båda arbetsgrupperna löper ut 31.12.2008.

Utgångspunkten för arbetsgruppen för enklare stöd- och kontrollsystem är utredningsmannen Kaj Suomelas rapport om att gallra bort onödig byråkrati. Arbetsgruppen ska lägga fram förslag om att avhjälpa de missförhållanden som rapporten tar upp och att utveckla systemen. Därutöver ska arbetsgruppen komma med en finansieringskalkyl och -plan. Senast i början av september 2008 ska arbetsgruppen presentera de ändringar som man tänker genomföra år 2009. Arbetsgruppen ska beakta den andra arbetsgruppens förslag om utveckling av stödförvaltningen.

Arbetsgruppen för utveckling av stödförvaltningen tar fram och analyserar alternativ för organisering och finansiering av uppgifter som staten och kommunerna sköter gemensamt. Gruppen ska lämna förslag om hur arbetet fördelas mellan staten och kommunerna och hur uppgifterna organiseras. En finansieringsmall ska också utarbetas. Anledningen till att ministeriet tillsatte arbetsgruppen är att kommun- och servicestrukturreformen medför ett behov av att se över hur kommunerna sköter landsbygdsärendena i en ny omvärld. Arbetsgruppen ger en halvtidsrapport senast 31.5.2008.

Arbetsgruppen som ska fundera på ett enklare stöd- och kontrollsystem leds av jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jarmo Vaittinen. Ordföranden i arbetsgruppen som studerar utveckling av stödförvaltningen är ministeriets statssekreterare Jouni Lind. I bägge arbetsgrupperna sitter representanter för bl.a. jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, andra ministerier och organisationer.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 533 23, 050 521 33 05
kanslichef Jarmo Vaittinen, tfn 09-160 533 03, 040 751 84 06