Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: inga ändringar i antalet renar, bindande metoder för att garantera renbetesmarkernas hållbarhet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2019 10.00 | Publicerad på svenska 25.11.2019 kl. 14.29
Pressmeddelande
Enligt förslaget ska antalet per delägare enhetligas så att det högsta tillåtna antalet livrenar per delägare per renbeteslag fastställs till 500 livrenar.

Arbetsgruppen föreslår att det högsta tillåtna antalet renar är 203 700 livrenar under den kommande tioårsperioden. Det föreslås inga ändringar i det renbeteslagsspecifika antalet livrenar. För att användningen av vinterbetesmarkerna ska vara hållbar föreslår arbetsgruppen förpliktande planer för användning och skötsel av betesmarkerna.

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp hade till uppgift att ta fram ett förslag till ett antal livrenar som motsvarar vinterbetesmarkernas hållbara avkastningsförmåga 2020 – 2030. Utifrån Naturresursinstitutets färskaste forskningsrön föreslår arbetsgruppen att renbeteslagen i fortsättningen ska ha en plan för hållbar användning och skötsel av renbetesmarkerna. För att förbättra vinterbetesmarkernas nuläge och användbarhet behövs det enligt Naturresursinstitutet övergripande och långsiktiga skötselplaner som är anpassade efter de olika delarna av renskötselområdet. Planerna ska beakta renbeteslagens behov och möjligheter att utveckla systemet med betesrotation enligt årstiderna och att reglera renantalet.

– Planerna kommer att på ett centralt sätt uppfylla regeringsprogrammets mål att främja utvecklingen av renskötseln som en lönsam, hållbar och kulturellt betydande näring, säger Tapani Sirviö.

Planerna för användning och skötsel av betesmarkerna ska grunda sig på de förslag om betesmarkernas och renskötsels läge som renbeteslagen lade fram för arbetsgruppen 2018 och 2019. Planerna är enligt arbetsgruppen det bästa sättet att trygga en hållbar användning av renbetesmarkerna på lång sikt.

I fortsättningen ska planerna innehålla två åtgärder samt regionalt avgränsade mål och sätt för att genomföra åtgärderna. Alternativa sätt är frivillig minskning av renantalet, tidigare slakt, förbättring av lavbetesmarkernas tillstånd, utveckling av betesrotationen sommartid eller sammanslagning av renbeteslagen för att kunna ordna en effektivare betesrotation. För arbetet med att ta fram de renbeteslagsspecifika planerna föreslås en beredningstid på cirka två år.

Enligt förslaget ska det högsta tillåtna antalet livrenar per delägare per renbeteslag fastställas till 500 livrenar. Målet med ändringen är att öka antalet engagerade heltidsarbetande renägare i renbeteslagen.

Arbetsgruppen rekommenderar därtill att ministeriet tillsätter en framtidsarbetsgrupp för renskötseln som också ska vara en styrgrupp för de användningsplaner som godkänns av närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. De renbeteslagsspecifika användningsplanerna ska enligt förslaget vara färdiga att genomföras den 1 juni 2022.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 12 oktober 2018 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till högsta tillåtna antal renar. Enligt renskötsellagen bestämmer jord- och skogsbruksministeriet med beaktande av vinterbetesmarkernas hållbara avkastningsförmåga för tio år i sänder hur många livrenar ett renbeteslag varje år får hålla  inom sitt område och hur många livrenar en delägare högst får äga.  Renbeteslagen fick möjlighet att lämna kommentarer till arbetsgruppen. Vidare har arbetsgruppen hört sakkunniga på flera olika områden. Den gällande förordningen om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar gäller till utgången av maj 2020.

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 050 431 6077

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2019, Naturresursinstitutet, Poronhoitoalueen talvilaitumet vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa: Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt (Förändringar i betesmarkernas tillstånd och orsakerna till dessa) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-763-3 -

En sammanfattning av hörandena av sakkunniga, utredningarna och renbeteslagens skriftliga framställningar kan läsas på projektets webbplats: https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM039:00/2018.

Djur och växter Jari Leppä Mat och jordbruk Naturresurser