Hoppa till innehåll
Media

Understöd för femton biogasprojekt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2009 11.37
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för femton biogasprojekt. De sammanlagda investeringskostnaderna uppgår till ca 22 miljoner euro. I understöd beviljas omkring åtta miljoner euro. Merparten av projekten inleds snabbt efter att beslutet om understöd har fattats.

I november i fjol ordnade ministeriet en ansökan om understöd för investeringar i biogasanläggningar. Understödet är en av jord- och skogsbrukssektorns insatser för att införa regeringens klimat- och energistrategi. Syftet med understödet är att öka användningen av biomassa i energiproduktionen. Ett särskilt mål är att bygga biogasanläggningar i områden där det förekommer mycket husdjursproduktion och där miljökonsekvenserna av produktionen är stora.

I statsbudgeten för i fjol och i år finns totalt ca åtta miljoner euro för att tilldelas i form av understöd. Ansökan gällde företag, kommuner och andra sammanslutningar men inte enskilda gårdar.

Inom utsatt tid fick ministeriet sammanlagt 39 ansökningar. Den sammanlagda totalinvesteringen uppgår till ungefär 122 miljoner euro. Projekten fördelas rätt jämt över hela landet med fokus på områden där det förekommer husdjur i stort antal.

Ministeriet har gått igenom ansökningarna noggrant för den ansökta summan ligger långt över den summa som ministeriet kan tilldela. Understödet finansieras med medel under jord- och skogsbruksministeriets moment. Prioritet har således fått de projekt som i huvudsak använder stallgödsel och vegetabilisk biomassa som råvara. En fördel är också investeringens snabba tidsplan och anläggningens stora kapacitet. Därtill riktas finansiering till projekt som genomförs i anslutning till lantbruksinstituten för att se till att biogaskompetensen överförs till kommande generationer.

Nästa ansökan om understöd kommer att ordnas i slutet av året om 2010 års slutliga budget också innehåller anslag för bioenergiproduktion.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila, tfn 09-160 52911, 040 861 7793