Hoppa till innehåll
Media

Utbetalningen av ersättningar för skördeskador blir snabbare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2007 10.02
Pressmeddelande -

Republikens president har i dag stadfäst lagen om ändring av lagen om ersättning av skördeskador. Ändringen påskyndar utbetalningen av ersättningar till odlare. Även tider och grunder för ansökningar av ersättning ändrades. Lagen träder i kraft i början av år 2008.

Den huvudsakliga avsikten med förändringen är, att anpassa det finländska ersättningssystemet för skördeskador till villkoren i EU: s gruppundantagsförordning, som trädde i kraft år 2007. Förändringen innebär, att utbetalningen av ersättningar blir snabbare i jämförelse med det tidigare statsstödsförfarandet. Samtidigt skärps emellertid kraven på rapporteringen av de förverkligade ersättningarna och grunderna till dem. Rapporten skall lämnas i efterskott till kommissionen.

I samband med lagförändringen gjordes också preciseringar av ansökningstider och grunder för ersättningarna. Förändringarna bidrar till att förenhetliga definitioner och tidsgränser i systemet för ersättning av skördeskador med jordbrukets övriga stöd- och ersättningssystem. Grunderna för avslag på ersättningsansökningar blir också bättre preciserade.

I fortsättningen kan ersättningen minskas eller helt avslås, om odlingen har utförts på en sådan växtplats, som till skick och läge inte är lämplig för odlingsväxten i fråga. En sådan situation kan t.ex. uppstå, då en växt, ömtålig för kyla, år efter år odlas på en plats, där frost ofta förekommer. Sista inlämningsdag för ersättningsansökning för vinterskador på övervintrande växter flyttades fram. Sista inlämningsdatum är nu den15.6 mot tidigare 30.6.

Tilläggsuppgifter lämnas av jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tel. 040 546 9065