Hoppa till innehåll
Media

Utgifterna för JSMs förvaltningsområde uppgår till 2 796 miljoner euro år 2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2007 10.30
Pressmeddelande -

Utgifterna för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde uppgår till 2 796 miljoner euro i budgeten 2008. Detta innebär en ökning på 170 miljoner euro jämfört med år 2007.

De största ökningarna beror på att de utgifter som tidigare finansierats med medel ur Jordbrukets interventionsfond har tagits med i statens budgetekonomi. Vidare beror ökningarna på ökat räntestöd för räntestödslånen, ökad överföring till Jordbrukets utvecklingsfond samt på utgifterna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Enligt budgeten 2008 uppgår inkomsterna från EU till 968,7 miljoner euro vilket innebär en ökning på 46,6 miljoner euro jämfört med år 2007. Ökningen beror på att inkomsterna från jordbrukets interventionsverksamhet har inkluderats i statsbudgeten.

En ny stödform i 2008 års budget är bistånd i samband med bioenergiproduktion. Med hjälp av stödet stimuleras bland annat nya användningsformer av organiska råvaror inom decentraliserad bioenergiproduktion, energibesparande åtgärder på gårdarna samt till bioenergiproduktion kopplad företagsrådgivning.

På grund av sparåtgärderna och produktivitetsprogrammet kommer antalet personal inom förvaltningsområdet att minska med ca 140 årsverken (2,5 procent). Förvaltningsområdets anslag minskar med 4,84 miljoner euro.

Jord- och skogsbruksministeriets anslagsförslag enligt politikområdena:

Utveckling av landsbygden (120 miljoner euro, 2007/2008 ökning 17 miljoner euro)

Regeringen har som mål att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. Enligt landsbygdens utvecklingsstrategi 2007–2013 stimuleras i synnerhet kärnlandsbygdens och de avlägsna landsbygdsområdenas balanserade utveckling i relation till hela landets utveckling. Detta sker bland annat genom att man stärker landsbygdens företagsverksamhet, kunnande och sysselsättning. Inom ministeriets förvaltningsområde genomförs strategin i huvudsak med hjälp av åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och rådgivning. Utveckling av landsbygden omfattar också de lokala aktionsgrupperna och verksamheten i byar.

Under den nya programperiodens andra år uppgår bevillningsfullmakten för projekt inom programmen till sammanlagt 133 miljoner euro vilket är 27 miljoner euro mer än året innan. Medlen för utbetalningar ökar med ca 18 miljoner euro. Även statsrådets landsbygdspolitiska specialprogram följs år 2008.

Jordbruk (2 231 miljoner euro, 2007/2008 ökning 135 miljoner euro)

Målet är en fortsatt jordbruksproduktion i hela Finland samt produktion av högkvalitativa råvaror som den inhemska livsmedelskedjan behöver. Vidare vill man trygga lönsamheten inom jordbruket och minska jordbrukets näringsbelastning. Även produktion av bioenergi ökas.

Anslagsökningen beror i huvudsak på att de av EU helfinansierade marknadsstöden och delfinansierade stöden till marknadsföring nu finansieras med budgetmedel. Tidigare finansierades dessa med medel ur Jordbrukets interventionsfond. Vidare beror ökningarna på ökat räntestöd för räntestödslånen och ökad överföring till Jordbrukets utvecklingsfond.

Summan som betalas ut i jordbrukarstöd ligger ungefär på samma nivå som år 2007. Verkningarna av jordbruksprodukternas nedsatta priser kompenseras med EU-inkomststöd och syftet med EU-stöden till marknadsföring är att stimulera jordbruksprodukternas export och efterfrågan. År 2008 införs de nya systemen med stöd till djurens välbefinnande och stöd till ickeproduktiva investeringar. Ytterligare får jordbrukare i stödregionerna A och B kompensationsbidragets nationella tilläggsdel som utbetalas från medlen för det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsodling. I nya räntestödslån kan beviljas 285 miljoner euro.

Programmet för främjande av finländsk mat inleds enligt regeringsprogrammet.

Livsmedlens säkerhet och kvalitet (43 miljoner euro, 2007/2008 minskning en miljon euro)

Målet är att skydda miljön samt människornas, djurens och växternas hälsa. Risker som konsumenter kan drabbas av, minskas och djurens välbefinnande förbättras. Spridning av sjukdomar som smittar mellan människor och djur bekämpas och krishantering utvecklas.

Fiske, vilt och renskötsel (59 miljoner euro, samma summa som år 2007)
Målet för verksamheten är ett hållbart nyttjande av fiske- och viltbestånden. Viltvårdsavgiften höjs med fyra euro, dvs. till 28 euro.

Vattenhushållning (27 miljoner euro, 2007/2008 ökning två miljoner euro)
Målet är bättre beredskap för exceptionella vatten- och klimatförhållanden och speciella situationer inom vattentjänster. Stödet kanaliseras till utbyggnad av avloppsnäten på glesbygden.

Skogsbruk (158 miljoner euro, 2007/2008 ökning en miljon euro)
Målet är ett gott virkesproduktivt tillstånd, skogarnas mångfald, en hög virkesproduktiv bruksgrad och lönsamt skogsbruk. Målen uppnås genom Det nationella skogsprogrammet 2010, som uppdateras år 2007, och programmet för mångfalden i skogarna i södra Finland.

Infrastrukturen för fastigheter och geografisk information (58 miljoner euro, 2007/2008 ökning tre miljoner euro)

Överföring av registreringsuppdrag från justitieministeriet till Lantmäteriverket inleds, likaså verkställandet av INSPIRE-direktivet.

Administration och övriga (100 miljoner euro, 2007/2008 ökning 12 miljoner euro)

Ökningen beror närmast på det nya biståndet i samband med bioenergiproduktion samt stabiliseringen av verksamheten på Landsbygdsverket som inrättades år 2007.

Arbetskrafts- och näringscentralerna tar hand om verkställighetsuppgifterna som hänför sig till EU: s gemensamma jordbrukspolitik, landsbygds- och strukturpolitik samt fiskepolitik och svarar bland annat för att kontrollerna av stöd sker enligt bestämmelserna. Centralernas omkostnadsanslag ingår i budgeten för handels- och industriministeriets förvaltningsområde.

De regionala miljöcentralerna sköter jord- och skogsbruksministeriets uppdrag som gäller användning och skötsel av vattenresurser. Centralernas anslag ingår i budgeten för miljöministeriets förvaltningsområde.

Den regionala livsmedelssäkerheten, djurens hälsa, välbefinnande och medicinering sköts av länsveterinärer. Från år 2008 budgeteras anslaget på finansministeriets förvaltningsområde. Skogscentralerna har hand om uppdrag knutna till stimulerande och kontroll av skogsbruket på regionnivå.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 533 23, 050 521 33 05