Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan menot 2 796 milj. euroa vuonna 2008

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2007 10.30
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan menot vuoden 2008 talousarvioesityksessä ovat 2 796 miljoonaa euroa, missä on lisäystä 170 miljoonaa euroa vuoden 2007 talousarvioon verrattuna.

Merkittävimmät määrärahalisäykset aiheutuvat aiemmin Maatalouden interventiorahastosta rahoitettujen menojen ottamisesta budjettitalouden piiriin, korkotukilainojen korkotuen ja Maatilatalouden kehittämisrahastoon tehtävän siirron kasvusta sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman menoista.

Tulot EU:lta ovat vuoden 2008 esityksessä 968,7 miljoonaa euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 46,6 miljoonaa euroa. Lisäys aiheutuu maatalouden interventiotoiminnan tulojen sisällyttämisestä valtion talousarvioon.

Vuoden 2008 talousarviossa on uutena tukimuotona bioenergiatuotannon avustaminen. Tuen avulla edistetään muun muassa orgaanisten raaka-aineiden uusia käyttömuotoja hajautetussa bioenergiatuotannossa, maatilojen energiansäästötoimia sekä bioenergiatuotantoon liittyvää yritysneuvontaa.

Säästötoimien ja tuottavuusohjelman johdosta hallinnonalan henkilöstö supistuu noin 140 henkilötyövuodella (2,5 prosentilla) ja hallinnonalan virastojen toimintamenoista vähennetään 4,84 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön määrärahaehdotus jakautuu politiikkasektoreittain seuraavasti:

Maaseudun kehittäminen (120 miljoonaa euroa, 2007/2008 lisäys 17 miljoonaa euroa)

Hallituksen tavoitteena on maaseudun elinvoiman säilyminen kestävällä tavalla. Ohjelmakauden 2007-2013 maaseudun kehittämisstrategian mukaisesti edistetään erityisesti ydinmaaseudun ja harvaan asuttujen maaseutualueiden tasapainoista kehitystä suhteessa koko maan kehitykseen. Maaseutualueilla aiotaan vahvistaa yritystoimintaa ja osaamista sekä parantaa työllisyyttä. Strategiaa toteutetaan ministeriön hallinnonalalla pääosin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden ja maaseutuneuvonnan avulla. Maaseudun kehittäminen ulottuu myös paikallisiin toimintaryhmiin ja kylätoimintaan.

Ohjelmatoiminnan hankkeiden myöntämisvaltuus on uuden ohjelmakauden toisena vuonna 133 miljoonaa euroa eli noin 27 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Maksatusvarat kasvavat noin 18 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 toteutetaan myös valtioneuvoston maaseutupoliittista erityisohjelmaa.

Maatalous (2 231 miljoonaa euroa, 2007/2008 lisäys 135 miljoonaa euroa)

Tavoitteena on, että maataloustuotanto jatkuu koko Suomessa ja kotimainen elintarvikeketju saa tarvitsemansa laadukkaan raaka-aineen. Maatalouden kannattavuus aiotaan turvata ja maataloustuotannon ravinnekuormitusta vähentää. Myös maatalousperäistä bioenergiantuotantoa lisätään.

Maatalouden politiikkasektorin määrärahalisäys johtuu pääosin EU:n kokonaan rahoittamien markkinatukien ja osarahoitteisten menekinedistämistukien siirtymisestä rahoitettavaksi talousarviosta. Aiemmin nämä rahoitettiin Maatalouden interventiorahastosta. Lisäystä tulee myös korkotukilainojen korkotuen ja Maatilatalouden kehittämisrahastoon tehtävän siirron kasvusta.

Maksettavien viljelijätukien määrä säilyy suunnilleen vuoden 2007 tasolla. EU-tulotuella kompensoidaan maataloustuotteiden hintojen alentamisen vaikutuksia ja EU-markkinatuilla edistetään maataloustuotteiden vientiä ja menekkiä. Vuonna 2008 otetaan käyttöön uusi tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannollisten investointien tuki. Lisäksi viljelijöille maksetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen varoista luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa A- ja B-tukialueilla. Uusia korkotukilainoja voidaan myöntää 285 miljoonaa euroa vastaavasti.

Hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään suomalaisen ruoan edistämisohjelma.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu (43 miljoonaa euroa, 2007/2008 vähennys 1 miljoonaa euroa)

Tavoitteena on suojella ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä sekä ympäristöä. Kuluttajiin kohdistuvia riskejä vähennetään ja eläinten hyvinvointia parannetaan. Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien leviämistä estetään ja kriisinhallintaa kehitetään.

Kala-, riista- ja porotalous (59 miljoonaa euroa, sama summa kuin vuonna 2007)

Tavoitteena on hyödyntää kala- ja riistakantoja kestävästi ja monipuolisesti. Riistanhoitomaksua korotetaan 4 eurolla 28 euroon.

Vesitalous (27 miljoonaa euroa, 2007/2008 lisäys 2 miljoonaa euroa)

Tavoitteena on parantaa varautumista poikkeuksellisiin sää- ja vesioloihin sekä erityistilanteisiin vesihuollossa. Vesihuollon tukea suunnataan haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen.

Metsätalous (158 miljoonaa euroa, 2007/2008 lisäys 1 miljoonaa euroa)

Toiminnan tavoitteina ovat metsien korkea puuntuotannollinen käyttöaste, metsien hyvä puuntuotannollinen tila, metsien monimuotoisuus ja metsätalouden kannattavuus. Tavoitteisiin pyritään toteuttamalla hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2007 päivitettävää kansallista metsäohjelmaa ja siihen liittyvää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa.

Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri (58 miljoonaa euroa, 2007/2008 lisäys 3 miljoonaa euroa)

Käynnistetään kirjaamistehtävien siirto oikeusministeriön hallinnonalalta Maanmittauslaitokselle ja INSPIRE-direktiivin toimeenpano.

Hallinto ja muut (100 miljoonaa euroa, 2007/2008 lisäys 12 miljoonaa euroa)

Lisäys aiheutuu lähinnä uudesta bioenergiatuotannon avustuksesta ja vuonna 2007 perustetun Maaseutuviraston toiminnan vakauttamisesta.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset hoitavat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, maaseutu- ja rakennepolitiikan sekä kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä aluetasolla ja vastaavat muun muassa siitä, että tukien valvonnat suoritetaan säädösten mukaisesti. TE-keskusten toimintamäärärahat on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle.

Alueelliset ympäristökeskukset hoitavat maa- ja metsätalousministeriön vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä aluetasolla. Ympäristökeskusten toimintamäärärahat on budjetoitu ympäristöministeriön hallinnonalalle.

Läänineläinlääkärit hoitavat alueelliseen elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä lääkitsemiseen liittyvät tehtävät. Läänineläinlääkäreiden toimintamäärärahat on budjetoitu vuodesta 2008 lukien valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Metsäkeskukset hoitavat aluetasolla metsätalouden edistämistä ja valvontaa koskevia tehtäviä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 1605 3323, 050 521 3305