Hoppa till innehåll
Media

Utkast till förordningar som gäller det nya incitamentsystemet för skogsbruket har sänts på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2022 9.18
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet önskar få remissyttranden om två utkast till förordningar som hör samman med den regeringsproposition om ett nytt incitamentsystem för skogsbruket som för närvarande behandlas i riksdagen. Remissyttranden kan lämnas till och med den 18 november 2022.

Regeringen lämnade den 19 september 2022 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (RP 167/2022 rd). Målet är att det nya incitamentsystemet, som kallas Metka, i fortsättningen ska ersätta det nuvarande Kemera-stödsystemet. Målet med reformen är att uppmuntra enskilda markägare till åtgärder som

  • ökar skogarnas tillväxt
  • skyddar och ökar skogarnas biologiska mångfald
  • främjar vattenvården inom skogsbruket
  • stävjar klimatförändringar
  • främjar skogarnas anpassning till klimatförändringar
  • upprätthåller vägnätet för skogsbruket.

I regeringens proposition föreslås att incitamentsystemet ska innehålla följande stöd: stöd för vård av plantbestånd och ungskog, stöd för vitaliseringsgödsling, stöd för en plan för vård av torvmarksskog, stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, stöd för skogsbrukets vägnät, miljöstöd, stöd för vård av skogsnaturen och stöd för hyggesbränning. Dessutom ska stöd kunna betalas för hopsamling av klenträd från objekt där det utförs vård av plantbestånd och ungskog. 

För att lagen om det nya incitamentsystemet och de förordningar som gäller det ska kunna träda i kraft förutsätts godkännande av Europeiska kommissionen. Förordningsutkasten sändes på remiss redan nu för att anmälan till kommissionen ska kunna göras så fort som möjligt efter att jord- och skogsbruksutskottets betänkande har blivit klart.

Den statsrådsförordning som har sänts på remiss innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att stöd ska beviljas, stödbelopp och stödvillkor. Jord- och skogsbruksministeriet förordning innehåller bestämmelser om innehållet i handlingar som gäller incitamentsystemet.

Mer information: 
Niina Riissanen, forstråd, tfn 029 516 2339, niina.riissanen (at) gov.fi
Antti Leinonen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2137, antti.leinonen (at) gov.fi
juridiska frågor: Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 029 516 2451, kirsi.taipale (at) gov.fi