Hoppa till innehåll
Media

Utredning om att påskynda investeringar i gårdsbaserad biogasproduktion blev klar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2022 13.49
Nyhet

Gårdsbaserade biogasanläggningar bör ses som en övergripande investering, där de många fördelarna av anläggningen betraktas utifrån den specifika gårdens förutsättningar. En investering i biogas ska inte ses endast som en energiinvestering, konstaterar författarna till en färsk utredningsrapport.

Målet för utredningen om investeringar i biogas på jordbruk var att ta fram kunskap om goda erfarenheter av och utmaningar vid produktion av biogas, produktionens lönsamhet samt dess effekt på växthusgasutsläppen. Allt det material och den information som användes i utredningen baserade sig på verkliga investeringsobjekt. Det övergripande målet för utredningen var att ta fram kunskap om investeringar i biogasanläggningar i nuläget och främja gårdsbaserad biogasproduktion.

Med hjälp av utredningen ville man få en lägesbild av biogasanläggningar som huvudsakligen utnyttjar biomassa från jordbruk (gödselfraktioner, åkerbiomassa) med särskilt fokus på följande: 

1. Erfarenheter av planering, uppförande och drift av biogasanläggningar ur både investerarens och anläggningsleverantörens perspektiv 
2. Gårdsspecifik heltäckande ekonomisk granskning av biogasanläggningarna 
3. Biogasanläggningens inverkan på utsläppen av växthusgaser från gårdens produktion.

I intervjuerna med jordbrukarna kom det fram att de viktigaste sporrande faktorerna för investeringen var riskhantering och försörjningsberedskap, dvs. tillgången och priset på energi, näringsämnen och strö. Enskilda faktorer som nämndes var också lättare gödselhantering, självförsörjning i fråga om energi och effektivare användning av näringsämnen. Möjlighet att reglera energin sågs genomgående som en viktig egenskap hos biogasanläggningarna. Regleringsmöjligheter bör finnas på både dygnsnivå och årstidsnivå. Reglerbarheten bidrar till att göra gården mer självförsörjande på energi.

Anläggningsleverantörerna ansåg att det finns potential i jordbruksbaserade anläggningar i Finland. Dimensioneringen av en anläggning bör vara tillräckligt väl tilltagen, dels med tanke på regleringsmöjligheterna, men också så att gasproduktionen kan utökas om till exempel gården expanderar. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt än att bygga en ny reaktor i framtiden.

I regel kan en biogasanläggning göra det möjligt att förbättra gårdens lönsamhet, men de ekonomiska effekterna är alltid gårdsspecifika och bör analyseras individuellt innan något investeringsbeslut fattas. För de gårdar som ingick i utredningen förbättrades den ekonomiska lönsamheten med i genomsnitt 25 000 euro/år (68 procent). Den största observerade lönsamhetsförbättringen var nästan 60 000 euro/år. Om en gård investerar i en biogasanläggning, gör det i allmänhet inte att gårdens omsättning ökar, men lönsamheten förbättras genom att insatskostnaderna (de rörliga kostnaderna) blir mindre. Omsättningen kan till och med minska något, eftersom energiskatteåterbäringen minskar. När man tittar på resultaten av beräkningarna bör man beakta att de har gjorts utifrån uppgifterna för 2021, vilket betyder att besparingarna skulle vara ännu större med dagens priser på insatsvaror.

Utredningen visar att en biogasanläggning enligt de nuvarande anvisningarna för beräkning av växthusgasutsläpp kan minska utsläppen från produktionen av mjölk och kött med 10–30 procent, beroende på produktionsinriktningen och gårdens verksamhet. Inom husdjursproduktionen minskar en biogasanläggning i synnerhet utsläppen från stallgödseln, oberoende av vad den framställda biogasen används till. För närvarande finns det inga andra betydande metoder för att minska metanutsläppen från stallgödsel.  

Utredningen gjordes av Envitecpolis Oy på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

Utredningsrapporten finns här (länk, på finska)

Mer information:

Projektchef Maarit Hellstedt, tfn 0295 162 083
Överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 0295 162 193
Sakkunnig Karoliina Pietiläinen, tfn 0295 162 017

Bioekonomi Mat och jordbruk