Hoppa till innehåll
Media

En ny utsädeslag träder i kraft från och med början av juli 2019

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2019 14.59
Pressmeddelande

Syftet med reformen av utsädeslagen var att förnya lagen så att den bättre svarar på dagens behov. I reformen beaktades också de ändringsbehov som följer av EU-lagstiftningen. Den nya utsädeslagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Lagens namn ändras från lagen om handel med utsäde till utsädeslagen

Syftet med utsädeslagen är att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion genom att säkerställa produktionen och användningen av utsäde som är av hög kvalitet och lämpligt för växtförhållandena i Finland samt lämnandet av behövliga uppgifter om utsädet. I utsädeslagen finns närmare bestämmelser om bland annat handel med utsäde av spannmålsväxter, vall- och foderväxter, utsädespotatis, olje- och fiberväxter, grönsaker och betor. I lagen ges också bemyndigande att utfärda författningar med närmare bestämmelser.

Allt utsäde som säljs och marknadsförs för sådd ska vara certifierat och förpackande av utsäde är tillståndspliktig verksamhet. Som tillsynsmyndighet fungerar Livsmedelsverket i fråga om de uppgifter som nämns i utsädeslagen och Tullen i fråga om tillsynen över importen. Livsmedelsverket är certifieringsmyndighet för utsäde.

De viktigaste ändringarna i lagen

Innehållet i den tidigare lagen har uppdaterats och förtydligats. Vissa bestämmelser som tidigare funnits på förordningsnivå, bland annat bestämmelser om officiell sortprovning och om möjligheten att inrätta privata laboratorier, tas nu in på lagnivå.

Godkännande av ett packeri kan istället för nuvarande 5 år beviljas för 10 år. I den nya lagen godkänns maskinella underskrifter och således kan beslut och handlingar som hänför sig till behandlingen av ett ärende undertecknas maskinellt. Den nya lagen innehåller också motsvarande krav som den tidigare lagen, bland annat anmälningsplikt, skyldighet att föra register och skadeståndsskyldighet.

Tillsynsmyndigheten har enligt den nya lagen möjlighet att när det gäller utsäde som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation beställa prov av aktörerna utan att identifiera sig. Nytt i lagen är också möjligheten att använda obemannade luftfartyg, dvs. drönare, vid tillsynen.

I lagen införs påföljdsavgift som ett nytt administrativt tvångsmedel. En påföljdsavgift kan påföras om en anmärkning eller varning är en för mild och en annan i lagen föreskriven påföljd en för sträng påföljd. Till följd av den ökade näthandeln med utsäde har möjligheten att stänga webbplatser skrivits in i lagen. Livsmedelsverket kan bestämma att en webbplats som en aktör administrerar eller använder ska stängas, om det utsäde som släpps ut på marknaden via webbplatsen inte uppfyller kraven i lagen eller förordningarna eller om marknadsföringen är vilseledande.

De förordningar som hänför sig till utsädeslagen kommer att uppdateras inom den närmaste tiden så att de motsvarar innehållet i den nya lagen.

Ytterligare information:
Kati Lassi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2070, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Se också: Utsädeslagen (Finlex)

Utsädeskontrollen firar jubileum år 2019

I Finland firar vi i år utsädeskontrollens 100-åriga historia. Kontrollen av utsäde inleddes år 2019 vid statens frökontrollanstalt och verksamheten bedrivs fortfarande vid Livsmedelsverket. Livsmedelssäkerhetsverkets enhet för utsädeskontroll finns i Loimaa.

Livsmedelssäkerhetsverkets enhet för utsädeskontroll presenterar sin verksamhet och utsädeskontrollen på lantbruksmässan Okra (3–6.7.2019), där enheten har öppet hus (kl. 9.00–15.00, adress Tampereentie 52, 32200 Loimaa). Under jubileumsåret behandlas frågor som gäller utsädeskontrollen också på Okra-mässan och i andra sammanhang. I sociala medier används hashtaggen #siemen100.