Hoppa till innehåll
Media

Bildande av ny samfälld skog främjas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2007 11.49
Pressmeddelande -

Regeringen presenterade ändringarna i lagen om samfälld skog i dag 11.10. Syftet med ändringarna är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för samfälld skog som en form av hållbart skogsbruk, främja bildandet av samfällda skogar samt förebygga en splittring av andelarna i samfälld skog. Dessutom är intentionen med ändringarna att förhindra passivisering av skogsägare genom att förbättra förutsättningarna för nya delägares inträde i samfälld skog. Republikens president kommer att förelägga riksdagen ett lagförslag på fredag.

Avsikten är att mildra oåterkalleligheten vid bildandet av samfälld skog. Ett delägarlag i samfälld skog som bygger på avtal får under vissa förutsättningar upphöra att fördela samfälld skog på delägarfastigheterna. Delägarlaget kan också ge sitt medgivande att en delägare som önskar avskilja sin andel får avskilja en areal som motsvarar andelen.

Den nuvarande begränsningen i användningen av rösträtten i samfälld skog som bygger på avtal får avvika från reglementets bestämmelser. I reglementet för en nybildad samfälld skog får en enskild delägares rösträtt ökas från nuvarande 10 procent till högst 50 procent.

Rätten för en delägare i en samfälld skog att klandra ett beslut utökas så att den förutom delägarstämmans beslut även omfattar förvaltningsnämndens beslut. Genom en ändring i lagen preciseras bestämmelserna om befogenheterna för en samfälld skogs förvaltningsnämnd och delägarstämma. Dessutom införs bestämmelser om sammanslagning av arealen för en fastighet som kommer i delägarlagets ägo med den samfällda skogen. För att fastighetsregistret skall bevaras tydligt och för att begränsa delägarlagens administrativa tilläggskostnader justeras begränsningsbestämmelserna i reglementet som avser överlåtelse av en andel.

För närvarande finns 140 samfällda skogar i Finland med en total areal på cirka 500 000 hektar. Detta motsvarar cirka 1,8 procent av hela skogsarealen i landet. Den planerade avverkningsmängden är över 600 000 kubikmeter fast mått. Antalet delägare i samfälld skog är cirka 20 000. De samfällda skogarnas arealer och delägarantal varierar i stor utsträckning. De antalsmässigt flesta samfällda skogarna finns i sydvästra Finland och i Lappland.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringsrådet Vilppu Talvitie, tfn (09) 160 52293