Hyppää sisältöön
Media

Uusien yhteismetsien perustamista edistetään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2007 11.49
Tiedote -

Hallitus esitti muutoksia yhteismetsälakiin tänään 11.10. Muutosten tarkoituksena on parantaa yhteismetsien toimintaedellytyksiä kestävän metsätalouden harjoittamismuotona, edistää uusien yhteismetsien perustamista sekä ehkäistä yhteismetsäosuuksien pirstoutumista. Lisäksi muutoksilla pyritään ehkäisemään metsänomistajien passivoitumista parantamalla edellytyksiä uusien osakkaiden liittymiseksi yhteismetsään. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa lakiehdotus eduskunnalle perjantaina.

Yhteismetsän muodostamisen peruuttamattomuutta on tarkoitus lieventää. Sopimukseen perustuvan yhteismetsän osakaskunta voisi tietyin edellytyksin päättää yhteismetsän jakamisesta osakaskiinteistöjen kesken. Osakaskunta voisi myös antaa suostumuksensa siihen, että osuutensa erottamista haluava osakas saisi osuuttaan vastaavan alueen erotetuksi yhteismetsästä.

Sopimukseen perustuvassa yhteismetsässä nykyisestä äänioikeuden käyttöä koskevasta rajoituksesta voisi poiketa ohjesääntömääräyksellä. Perustettavan yhteismetsän ohjesäännössä yksittäisen osakkaan äänioikeus voitaisiin nostaa nykyisestä 10 prosentista enintään 50 prosenttiin.

Yhteismetsän osakkaan moiteoikeus laajennettaisiin koskemaan osakaskunnan kokouksen lisäksi myös hoitokunnan päätöksiä. Lakimuutoksella myös täsmennettäisiin yhteismetsän hoitokunnan ja osakaskunnan kokouksen toimivaltaa koskevia säännöksiä. Lisäksi yhteismetsälakiin otettaisiin säännökset osakaskunnan omistukseen tulleen kiinteistön alueen liittämisestä yhteismetsään. Kiinteistörekisterijärjestelmän pysyttämiseksi selkeänä ja osakaskuntien hallinnollisten lisäkustannusten rajoittamiseksi osuuden luovuttamista koskevia ohjesäännönvaraisia rajoitussäännöksiä tarkistettaisiin.

Suomessa on nykyisin noin 140 yhteismetsää, jotka ovat yhteispinta-alaltaan noin 500 000 hehtaaria. Tämä vastaa noin 1,8 prosenttia koko maan metsäalasta. Yhteismetsien vuotuinen hakkuusuunnite on yli 600 000 kiintokuutiometriä. Osakkaita yhteismetsissä on noin 20 000. Yhteismetsien pinta-alat ja osakasmäärät vaihtelevat suuresti. Lukumääräisesti eniten yhteismetsiä on Lounais-Suomessa ja Lapissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, puh (09) 160 52293