Hoppa till innehåll
Media

Budgetpropositionen 2010: Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2009 6.30
Pressmeddelande -

Anslagen under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel uppgår till sammanlagt 2 825,8 miljoner euro vilket innebär en minskning på 18,7 miljoner euro (1 %) jämfört med år 2009.

Intäkterna från EU uppgår enligt nästa års proposition till 857,2 miljoner euro. Minskningen är 36,3 miljoner euro som i huvudsak beror på slutförda utbetalningar av sockersektorns strukturstöd och minskade EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd.

Till följd av produktivitetsprogrammet minskas personalen med 83 årsverken (1,5 procent) vilket medför en minskning på 3,186 miljoner euro i anslagen.

Anslagen under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel fördelas enligt politiksektorerna som följer. Inom parentes anges politiksektorns andel av utgifterna under huvudtiteln år 2010 och ändringen jämfört med 2009 års budget.

Landsbygdsutveckling (5 % av anslagen, ändring +26,098 miljoner euro)

Regeringen har målet att garantera en levande landsbygd. Anslaget ökar på grund av utbetalningar som hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013. Statsstödet till jordbruksmuseet Sarka flyttas över till undervisningsministeriets förvaltningsområde.

Jordbruk ( 77 % av anslagen, ändring -45,777 miljoner euro)

Målet är att säkra jordbrukets och livsmedelskedjans lönsamhet och konkurrenskraft och en fortsatt jordbruksproduktion i hela Finland, att beakta konsumenternas förväntningar inom livsmedelsproduktionen och reducera belastningen på vattendrag och klimat. Målet är också att öka jordbruksbaserad bioenergiproduktion. Målen uppnås genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt nationell stödpolitik, forskning och rådgivning.

Till följd av halvtidsöversynen, dvs. hälsokontrollen, av EU:s gemensamma jordbrukspolitik minskar EU:s direkta stöd. Anslagen för stödet för den inre marknaden och sockerproduktionens specialåtgärder ska också sjunka. Sockerreformen upphör huvudsakligen i år. Å andra sidan stiger anslagen för jordbrukets miljöstöd på grund av hälsokontrollens nya åtgärder.

Livsmedelssäkerhet och kvalitet (2 % av anslagen, ändring +3,437 miljoner euro)

Målet är att skydda folk-, djur- och växthälsan samt miljön, minska riskerna för konsumenterna och förbättra djurens välbefinnande. Ökningen beror på att veterinärvårdslagen träder i kraft.

Fiskeri-, vilt- och rennäring (2 % av anslagen, ändring +3,421 miljoner euro)

Målet är att fiske- och viltstammarna nyttjas på ett hållbart och mångsidigt sätt. Anslaget höjs närmast på grund av att investeringarna enligt det operativa programmet för fiskerinäringen tidigareläggs och att fiskevårdsavgiften höjs enligt indexförhöjningen.

Vattenförvaltning (1 % av anslagen, ändring -3,847 miljoner euro)

Målet är en samhällsmässigt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar vattenförvaltning. Stödet för vattenförsörjningen fokuseras fortsatt på att bygga ut avloppsnät i glesbygder.

Skogsbruk (6 % av anslagen, ändring +6,189 miljoner euro)

Inom skogsbruket är målet att öka avverkning av inhemskt virke och energianvändning av virke, förbättra skogarnas virkesproduktionstillstånd, trygga skogarnas mångfald och bevara skogsbrukets lönsamhet. Målen ska uppnås genom att man genomför det nationella skogsprogrammet 2015 (KMO), som statsrådet godkände i mars 2008, och den därmed sammanhängande handlingsplanen för mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Anslagen höjs på grund av KMO och METSO. Stödet till skogsmuseet Lusto, som upprätthålls av Metsämuseosäätiö, flyttas över till undervisningsministeriets förvaltningsområde.

Infrastruktur för fastigheter och rumslig information (2 % av anslagen, ändring -0,022 miljoner euro)

Målet är att systemet för fastighets- och terrängdata garanterar tillgången till information om fastigheter och terräng. I början av år 2010 flyttas inskrivningsärendena från justitieministeriets förvaltningsområde över till Lantmäteriverket, varför behovet av anslag är en aning större. Å andra sidan sjunker anslaget för fastighetsförrättningar.

Administration (4 % av anslagen, ändring -8,211 miljoner euro)

Anslagsnivån sjunker närmast på grund av utgifterna för utveckling av datasystem.

Inom regionförvaltningen ska närings-, trafik- och miljöcentralerna, som inrättas i början av år 2010, ta hand om verkställighetsuppgifterna inom jordbruks- och landsbygdspoltiken, fiskeripolitiken och vattenförvaltningen. Centralernas omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. För vattenförvaltningens uppgifter används fortsatt också miljöförvaltningens resurser.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter som rör livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurens välbefinnande och medicinsk behandling av djur. Regionförvaltningsverkens omkostnadsanslag har budgeterats på finansministeriets förvaltningsområde. Skogscentralerna sköter på regionnivå uppgifter som gäller främjande och övervakning av skogsbruket.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 53323, 050 521 3305